ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libelous

L AY1 B EH0 L AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libelous-, *libelous*, libelou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที Sectionals (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBELOUS    L AY1 B EH0 L AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libelous \Li"bel*ous\ (l[imac]"b[e^]l*[u^]s), a.
   Containing or involving a libel; defamatory; containing that
   which exposes some person to public hatred, contempt, or
   ridicule; as, a libelous pamphlet. [Written also
   {libellous}.] -- {Li"bel*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libelous
   adj 1: (used of statements) harmful and often untrue; tending to
       discredit or malign [syn: {calumniatory}, {calumnious},
       {defamatory}, {denigrative}, {denigrating},
       {denigratory}, {libellous}, {libelous}, {slanderous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top