ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libelous

L AY1 B EH0 L AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libelous-, *libelous*, libelou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที Sectionals (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBELOUS    L AY1 B EH0 L AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libelous \Li"bel*ous\ (l[imac]"b[e^]l*[u^]s), a.
   Containing or involving a libel; defamatory; containing that
   which exposes some person to public hatred, contempt, or
   ridicule; as, a libelous pamphlet. [Written also
   {libellous}.] -- {Li"bel*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 libelous
   adj 1: (used of statements) harmful and often untrue; tending to
       discredit or malign [syn: {calumniatory}, {calumnious},
       {defamatory}, {denigrative}, {denigrating},
       {denigratory}, {libellous}, {libelous}, {slanderous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top