ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-master of ceremonies-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: master of ceremonies, *master of ceremonies*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master of ceremonies[N] พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremony \Cer"e*mo*ny\, n.; pl. {Ceremonies}. [F.
   c['e]r['e]monie, L. caerimonia; perh. akin to E. create and
   from a root signifying to do or make.]
   1. Ar act or series of acts, often of a symbolical character,
    prescribed by law, custom, or authority, in the conduct of
    important matters, as in the performance of religious
    duties, the transaction of affairs of state, and the
    celebration of notable events; as, the ceremony of
    crowning a sovereign; the ceremonies observed in
    consecrating a church; marriage and baptismal ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       According to all the rites of it, and according to
       all the ceremonies thereof shall ye keep it [the
       Passover].              --Numb. ix. 3
    [1913 Webster]
 
       Bring her up the high altar, that she may
       The sacred ceremonies there partake. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [The heralds] with awful ceremony
       And trumpet's sound, throughout the host proclaim
       A solemn council.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior regulated by strict etiquette; a formal method of
    performing acts of civility; forms of civility prescribed
    by custom or authority.
    [1913 Webster]
 
       Ceremony was but devised at first
       To set a gloss on . . . hollow welcomes . . .
       But where there is true friendship there needs none.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Al ceremonies are in themselves very silly things;
       but yet a man of the world should know them.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   3. A ceremonial symbols; an emblem, as a crown, scepter,
    garland, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disrobe the images,
       If you find them decked with ceremonies.
       . . . Let no images
       Be hung with C[ae]sar's trophies.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sign or prodigy; a portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar, I never stood on ceremonies,
       Yet, now they fright me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Master of ceremonies}, an officer who determines the forms
    to be observed, or superintends their observance, on a
    public occasion.
 
   {Not to stand on ceremony}, not to be ceremonious; to be
    familiar, outspoken, or bold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master of ceremonies
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-master of ceremonies ( M AE1 S T ER0 AH1 V S EH1 R AH0 M OW2 N IY0 Z)-

 


  

 
master of ceremonies
 • พิธีกร (คำย่อคือ MC): โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ [Lex2]
 • n. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top