Search result for

-beverage-

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beverage-, *beverage*
Possible hiragana form: べう゛ぇらげ
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beverage(n) เครื่องดื่ม, Syn. refreshment, drink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม, ของเหลวที่ดื่มได้

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beverage Canกระป๋องน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Beverage containersภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
beverage(n) any liquid suitable for drinking, Syn. potable, drink, drinkable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beveragen. [ OF. bevrage, F. breuvage, fr. beivre to drink, fr. L. bibere. Cf. Bib, v. t., Poison, Potable. ] 1. Liquid for drinking; drink; -- usually applied to drink artificially prepared and of an agreeable flavor; as, an intoxicating beverage. [ 1913 Webster ]

He knew no beverage but the flowing stream. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, a name applied to various kinds of drink. [ 1913 Webster ]

3. A treat, or drink money. [ Slang ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down with?คุณคิดว่าฉันมีบางส่วนของเครื่องดื่มอร่อยของคุณเพื่อล้างลงด้วย? Pulp Fiction (1994)
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ Red Eye (2005)
I got a scalding-Hot beverage here, dex.ฉันมีเครื่องดื่มร้อนๆ อยู่ในมือนะ The Dark Defender (2007)
He was awake till 5:00 in the morning, reciting the chemical compositions of his favorite beverages to me.เขาไม่นอนจนถึงตี 5 บรรยายส่วนประกอบทางเคมี ของเครื่องดื่มโปรดของเขาให้ผมฟังซิ The Arrival (2008)
What is holding up that beverage service?ฉันจะไป เอ่อ.. ทำไมเรายังไม่ได้เครื่องดื่มอีกนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The last thing was a food and beverage from the hotel.ครั้งสุดท้ายที่ใช้นั้น เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรม Bone Voyage (2009)
They have computers, manga, and showers and all the beverages are complimentary.มีทั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือการ์ตูน มีห้องอาบน้ำ... ..และเครื่องดื่มก็ฟรีด้วยนะครับ Ohitori sama (2009)
Here's your three fresh beverages for you, gentlemen.นี่สามขวดของคุณ เครื่องดื่มสดใหม่เพื่อคุณสุภาพบุรุษ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
A beverage of your choice, เครื่องดื่มตามที่ท่านเลือก I Haven't Told You Everything (2010)
As I will not be engaging in this nonsense, my choice of beverage is moot.ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีก ฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ The Lunar Excitation (2010)
I provide a free beverage everyday!ทุกวัน ผมจะจัดเครื่องดื่มให้ฟรี Episode #1.15 (2010)
That's because there are new alcoholic beverages targeted to kids, Will.แต่เพราะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กน่ะวิลล์ Blame It on the Alcohol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beverageMilk is a popular beverage.
beverageSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
beverageSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
beverageThe meal includes dessert as well as beverage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดื่ม(n) beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count Unit: ชนิด, ประเภท

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beverage
beverage
beverages

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beverage
beverages

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮品[yǐn pǐn, ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] beverage #18,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getränk { n } | Getränke { pl }beverage | beverages [Add to Longdo]
Getränkeindustrie { f }beverage industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
杯(P);盃;巵;盞;坏;酒盃(iK)[さかずき(P);さかづき;うき(盞), sakazuki (P); sakaduki ; uki ( sakazuki )] (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) #1,247 [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf, ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid #1,247 [Add to Longdo]
飲料[いんりょう, inryou] (n) beverage; drink; (P) #7,057 [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) #13,723 [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]
クワス[kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
サイダー[saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
マッカリ[makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor [Add to Longdo]
マッコリ[makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top