ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inoperative*

IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inoperative, -inoperative-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoperative[ADJ] ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ, ซึ่งไร้ประโยชน์, Syn. ineffective, unworkable, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว The Little Prince (1974)
Automatic shutdown inoperative.ระบบปีดตัวอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งาน The Lawnmower Man (1992)
Communication and transportation are inoperative.การสื่อสารและเครื่องบีมใช้การไม่ได้ Star Trek (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทำงาน[V] inoperative, Syn. เสีย, ชำรุด, Example: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย, Thai definition: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
INOPERATIVE IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoperative (j) ˌɪnˈɒpərətɪv (i2 n o1 p @ r @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungültigkeit {f}inoperativeness [Add to Longdo]
außer Betriebinoperative [Add to Longdo]
funktionsunfähig; stillgelegt {adj}inoperative [Add to Longdo]
ruhendinoperative [Add to Longdo]
stillgelegtinoperative [Add to Longdo]
unwirksam {adv}inoperatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Inoperative \In*op"er*a*tive\, a. [Pref. in- not + operative.]
     Not operative; not active; producing no effects; as, laws
     renderd inoperative by neglect; inoperative remedies or
     processes. Inopercular

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top