ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inoperative*

IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inoperative, -inoperative-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoperative[ADJ] ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ, ซึ่งไร้ประโยชน์, Syn. ineffective, unworkable, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว The Little Prince (1974)
Automatic shutdown inoperative.ระบบปีดตัวอัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งาน The Lawnmower Man (1992)
Communication and transportation are inoperative.การสื่อสารและเครื่องบีมใช้การไม่ได้ Star Trek (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทำงาน[V] inoperative, Syn. เสีย, ชำรุด, Example: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย, Thai definition: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
INOPERATIVE IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoperative (j) ˌɪnˈɒpərətɪv (i2 n o1 p @ r @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungültigkeit {f}inoperativeness [Add to Longdo]
außer Betriebinoperative [Add to Longdo]
funktionsunfähig; stillgelegt {adj}inoperative [Add to Longdo]
ruhendinoperative [Add to Longdo]
stillgelegtinoperative [Add to Longdo]
unwirksam {adv}inoperatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Inoperative \In*op"er*a*tive\, a. [Pref. in- not + operative.]
     Not operative; not active; producing no effects; as, laws
     renderd inoperative by neglect; inoperative remedies or
     processes. Inopercular

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top