ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*羔*

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -羔-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,413
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 3,604
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: Decomposition: 羔 (gāo ㄍㄠ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup,  Rank: 3,907
[窯, yáo, ㄧㄠˊ] kiln, oven; pit, coal mine
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [ideographic] An oven 穴 where lamb 羔 is cooked; 羔 also provides the pronunciation,  Rank: 9,077
[蓔, yǎo, ㄧㄠˇ] a kind of grass
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 9,252
[禚, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] a place name
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
[yáng gāo, ㄧㄤˊ ㄍㄠ, ] lamb, #26,428 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] lamb, #42,640 [Add to Longdo]
代罪[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]
天主的[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
替罪[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小羊(P);子羊(P);仔羊;(oK)[こひつじ, kohitsuji] (n) lamb; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a sheep sent to me by a higher will.[CN] 这是上帝恩赐我的 Marketa Lazarová (1967)
# We're little black sheep who have gone astray ##[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
There is the ram for the sacrifice.[CN] 那里有只献祭的 The Bible: In the Beginning... (1966)
Come on in back. I got a new baby lamb.[CN] 快来后面 生了只新羊 Peyton Place (1957)
Ecce Agnus Dei, Quitollit peccata mundi.[CN] 看哪,神的羊,你拿走罪恶的世界. Witchhammer (1970)
You know she's not a woman, as you are no lamb.[CN] 你心知肚明 那人并非女子 就像你并非无辜的羊一样 Marketa Lazarová (1967)
# We're poor little lambs #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
Lost sheep, ready for the clutches of the wolf.[CN] 迷途的羊准备舍身饲狼 The Granddaughter's Model (1971)
- He was after some lost sheep.[CN] -他是在追迷路的 The Uninvited (1944)
Part II - The Lamb Of God[CN] 第二部 《上帝的羊》 Marketa Lazarová (1967)
You there, staring like a goat — will nightfall see your mouth twisted into its last unfinished gasp?[CN] 你们就像是替罪的羊 在天黑之前是否已经死去 The Seventh Seal (1957)
So you're the new lamb for the slaughter.[CN] 因為,你就是待宰的新 To Sir, with Love (1967)
Like the lost lamb in the parable, I love her all the more.[CN] 就像寓言里走失的羊, 我更加爱她. The Miracle Worker (1962)
# We're poor little lambs who have lost our way #[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
Vartan, my little lamb, what's happened to you?[CN] Vartan,我的小羊,你出了什么事情? America America (1963)
Lord who made the lion and the lamb[CN] 上帝创造狮子和 Fiddler on the Roof (1971)
I wised you up about women, so you'd never be the fall guy...[CN] 我告诉你对付女人的方法, 这样你就不会替罪羊... 而且也不会 犯你不想犯的错误 Long Day's Journey Into Night (1962)
And I'm tending cubs.[CN] 我是照顾小羊的 我是照顾小牛的 Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
She's a lamb[CN]  The Sound of Music (1965)
You see? The Lord is showing us the way.[CN] 看到了吗 上帝之手在指引我们这些迷途 Marketa Lazarová (1967)
But if this Cat doesn't show up, the police might get you and the thing will turn out rather badly.[CN] 但若这个猫贼不出现 警方就会抓你来做代罪 To Catch a Thief (1955)
If you should get lost like sheep i would search for you.[CN] 如果你成了一只迷失的羊, 我将去寻找你。 Nazarin (1959)
God... where are you? My little one![CN] 老天 我的小羊 你在哪儿 Marketa Lazarová (1967)
No lambs.[CN] 也没有挨宰的 The Naked City (1948)
But where is the ram for the sacrifice?[CN] 但献祭的羊在哪里呢 The Bible: In the Beginning... (1966)
Generally, he's as quiet as a lamb.[CN] 一般情况下 他安静得像一只 Night Creatures (1962)
She's a loose lamb in a jungle.[CN] 她是迷失丛林之中的 All About Eve (1950)
But before that he was a saint of a man, meek as a lamb.[CN] 但在那之前他像一個聖人 『羊般溫順 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
We have slain the sacrificial lamb, boiled the meat... and distributed it in seven plates.[CN] 我們已經殺死獻祭的羊 煮了它的肉 把它放在七個祭盤裏 The Color of Pomegranates (1969)
And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau?[CN] And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau? 而你主要是做羊生意的,是不是,坎布鲁? Strange Cargo (1940)
I was a wandering sheep[CN] 我曾是个迷途 A Clockwork Orange (1971)
My little one...[CN] 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
#Poor little lambs #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
I'll just go check on the lamb.[CN] 我去看看羊 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
I shall personally stuff that pathetic little lost lamb down Mr. DeWitt's ugly throat![CN] 我就亲手将这只迷途的羊 送进杜威先生的口中 All About Eve (1950)
Like a lamb of God.[CN] 就像上帝的 Marketa Lazarová (1967)
# We're little black sheep #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
Your soldiering is finished, you swine! My little one![CN] 你们的末日要来临了 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有谦虚的灵魂 性情象小羊一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
You're not going to harm my lamb, my honeysuckle.[CN] 你不会伤害我的小羊 我的宝贝 The Adventures of Robin Hood (1938)
Holy Christ... my little one, where are you?[CN] 上帝啊 我的小羊 你在哪儿 Marketa Lazarová (1967)
Marriage had been sort of foisted on him.[CN] 婚姻对他来说有些勉强, 可怜的羊. Darling (1965)
A lamb loose in our big, stone jungle.[CN] 她是迷失在石头丛林中的 All About Eve (1950)
My little one.[CN] 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
What is it, my little one?[CN] 怎么了 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
You don't want to hurt me, to make me cry, to make me as tender as a little lamb?[CN] 你不想讓我再憂傷一次吧? 你不想再聽我哭一次吧? 你不想讓我像哺乳羊般溫順吧? Les Visiteurs du Soir (1942)
A lambled to slaughter.[CN] 待宰的 The Naked City (1948)
Stand still, my little one...[CN] 别动 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
Oh, Juanito, could it be a Persian lamb coat?[CN] 哦, Juanito, 能换成波斯羊皮大衣吗? Bordertown (1935)
When winter comes you can have 3 sheep and nicely fattened boys.[CN] 冬天一來,你就可得到三頭羊和 一些小肥羊 The White Bird Marked with Black (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top