ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*羔*

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -羔-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,413
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 3,604
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: Decomposition: 羔 (gāo ㄍㄠ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup,  Rank: 3,907
[窯, yáo, ㄧㄠˊ] kiln, oven; pit, coal mine
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [ideographic] An oven 穴 where lamb 羔 is cooked; 羔 also provides the pronunciation,  Rank: 9,077
[蓔, yǎo, ㄧㄠˇ] a kind of grass
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 9,252
[禚, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] a place name
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] sheep; lamb, #24,110 [Add to Longdo]
[yáng gāo, ㄧㄤˊ ㄍㄠ, ] lamb, #26,428 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] lamb, #42,640 [Add to Longdo]
代罪[dài zuì gāo yáng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] a scapegoat, #171,515 [Add to Longdo]
天主的[Tiān zhǔ de Gāo yáng, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] the Lamb of God [Add to Longdo]
替罪[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, ] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小羊(P);子羊(P);仔羊;(oK)[こひつじ, kohitsuji] (n) lamb; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a sheep sent to me by a higher will.[CN] 这是上帝恩赐我的 Marketa Lazarová (1967)
# We're little black sheep who have gone astray ##[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
There is the ram for the sacrifice.[CN] 那里有只献祭的 The Bible: In the Beginning... (1966)
Come on in back. I got a new baby lamb.[CN] 快来后面 生了只新羊 Peyton Place (1957)
Ecce Agnus Dei, Quitollit peccata mundi.[CN] 看哪,神的羊,你拿走罪恶的世界. Witchhammer (1970)
You know she's not a woman, as you are no lamb.[CN] 你心知肚明 那人并非女子 就像你并非无辜的羊一样 Marketa Lazarová (1967)
# We're poor little lambs #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
Lost sheep, ready for the clutches of the wolf.[CN] 迷途的羊准备舍身饲狼 The Granddaughter's Model (1971)
- He was after some lost sheep.[CN] -他是在追迷路的 The Uninvited (1944)
Part II - The Lamb Of God[CN] 第二部 《上帝的羊》 Marketa Lazarová (1967)
You there, staring like a goat — will nightfall see your mouth twisted into its last unfinished gasp?[CN] 你们就像是替罪的羊 在天黑之前是否已经死去 The Seventh Seal (1957)
So you're the new lamb for the slaughter.[CN] 因為,你就是待宰的新 To Sir, with Love (1967)
Like the lost lamb in the parable, I love her all the more.[CN] 就像寓言里走失的羊, 我更加爱她. The Miracle Worker (1962)
# We're poor little lambs who have lost our way #[CN] 我们是迷途的羊 找不到回家的路 Twelve O'Clock High (1949)
Vartan, my little lamb, what's happened to you?[CN] Vartan,我的小羊,你出了什么事情? America America (1963)
Lord who made the lion and the lamb[CN] 上帝创造狮子和 Fiddler on the Roof (1971)
I wised you up about women, so you'd never be the fall guy...[CN] 我告诉你对付女人的方法, 这样你就不会替罪羊... 而且也不会 犯你不想犯的错误 Long Day's Journey Into Night (1962)
And I'm tending cubs.[CN] 我是照顾小羊的 我是照顾小牛的 Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
She's a lamb[CN]  The Sound of Music (1965)
You see? The Lord is showing us the way.[CN] 看到了吗 上帝之手在指引我们这些迷途 Marketa Lazarová (1967)
But if this Cat doesn't show up, the police might get you and the thing will turn out rather badly.[CN] 但若这个猫贼不出现 警方就会抓你来做代罪 To Catch a Thief (1955)
If you should get lost like sheep i would search for you.[CN] 如果你成了一只迷失的羊, 我将去寻找你。 Nazarin (1959)
God... where are you? My little one![CN] 老天 我的小羊 你在哪儿 Marketa Lazarová (1967)
No lambs.[CN] 也没有挨宰的 The Naked City (1948)
But where is the ram for the sacrifice?[CN] 但献祭的羊在哪里呢 The Bible: In the Beginning... (1966)
Generally, he's as quiet as a lamb.[CN] 一般情况下 他安静得像一只 Night Creatures (1962)
She's a loose lamb in a jungle.[CN] 她是迷失丛林之中的 All About Eve (1950)
But before that he was a saint of a man, meek as a lamb.[CN] 但在那之前他像一個聖人 『羊般溫順 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
We have slain the sacrificial lamb, boiled the meat... and distributed it in seven plates.[CN] 我們已經殺死獻祭的羊 煮了它的肉 把它放在七個祭盤裏 The Color of Pomegranates (1969)
And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau?[CN] And you deal mostly in sheep, don't you, Cambreau? 而你主要是做羊生意的,是不是,坎布鲁? Strange Cargo (1940)
I was a wandering sheep[CN] 我曾是个迷途 A Clockwork Orange (1971)
My little one...[CN] 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
#Poor little lambs #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
I'll just go check on the lamb.[CN] 我去看看羊 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
I shall personally stuff that pathetic little lost lamb down Mr. DeWitt's ugly throat![CN] 我就亲手将这只迷途的羊 送进杜威先生的口中 All About Eve (1950)
Like a lamb of God.[CN] 就像上帝的 Marketa Lazarová (1967)
# We're little black sheep #[CN] 我们是迷途的 Twelve O'Clock High (1949)
Your soldiering is finished, you swine! My little one![CN] 你们的末日要来临了 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有谦虚的灵魂 性情象小羊一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
You're not going to harm my lamb, my honeysuckle.[CN] 你不会伤害我的小羊 我的宝贝 The Adventures of Robin Hood (1938)
Holy Christ... my little one, where are you?[CN] 上帝啊 我的小羊 你在哪儿 Marketa Lazarová (1967)
Marriage had been sort of foisted on him.[CN] 婚姻对他来说有些勉强, 可怜的羊. Darling (1965)
A lamb loose in our big, stone jungle.[CN] 她是迷失在石头丛林中的 All About Eve (1950)
My little one.[CN] 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
What is it, my little one?[CN] 怎么了 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
You don't want to hurt me, to make me cry, to make me as tender as a little lamb?[CN] 你不想讓我再憂傷一次吧? 你不想再聽我哭一次吧? 你不想讓我像哺乳羊般溫順吧? Les Visiteurs du Soir (1942)
A lambled to slaughter.[CN] 待宰的 The Naked City (1948)
Stand still, my little one...[CN] 别动 我的小羊 Marketa Lazarová (1967)
Oh, Juanito, could it be a Persian lamb coat?[CN] 哦, Juanito, 能换成波斯羊皮大衣吗? Bordertown (1935)
When winter comes you can have 3 sheep and nicely fattened boys.[CN] 冬天一來,你就可得到三頭羊和 一些小肥羊 The White Bird Marked with Black (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top