ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*汤匙*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 汤匙, -汤匙-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spoons?[CN] -汤匙? Far and Away (1992)
Joseph, Mr. McGuire stole my spoons.[CN] 约瑟! 马克盖先生偷了我的汤匙! Far and Away (1992)
♫ The dish ran away with the spoon.[CN] 碟子跟汤匙跑掉了 Funny Face (1957)
They're taking my spoons.[CN] 我的汤匙! 他们在抢我的汤匙! Far and Away (1992)
Cups, soup spoons.[CN] 杯子跟汤匙都是,太棒了 Return to the Blue Lagoon (1991)
- Use your spoon. - Yeah.[CN] 用汤匙吃 好,我知道 Island of Fire (1990)
# Just a spoonful of sugar Makes the medicine go down...[CN] 只要一汤匙糖 -让苦药服下 Mary Poppins (1964)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖就能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
- How many?[CN] 多少汤匙的? Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
I stole those spoons from my mother the morning I ran away. Hey, you![CN] 逃走那早我从妈妈那偷的汤匙 Far and Away (1992)
I suppose that means that I was born with a silver spoon, doesn't it?[CN] 所以这就表示我含着银汤匙出生,是吗? Raw Deal (1948)
Bring medicines, ...a container and a spoon![CN] 碗跟汤匙 A City of Sadness (1989)
-No, two, please.[CN] 不,两汤匙 All About Eve (1950)
What about the telekinetic guy who bends spoons?[CN] 那个可以折弯汤匙的特异功能人士呢? Ghostbusters II (1989)
Can you bend spoons, too?[CN] 你可以弯曲汤匙,太? Trial and Error (1997)
# A spoonful of sugar Makes the medicine go down[CN] 一汤匙糖能让苦药服下 Mary Poppins (1964)
Say, got an extra spoon?[CN] 有没有多一根汤匙 I've Got a Crush on You (1993)
Joseph, that dead man, he stole my spoons.[CN] 那个死人偷了我的汤匙! Far and Away (1992)
No, please! Those are mine.[CN] 那是我的汤匙! Far and Away (1992)
- Oh.[CN] 一汤匙毒气掉到地上... The Rock (1996)
# A spoonful of sugar[CN] 一汤匙 Mary Poppins (1964)
You're fighting a swamp with a... teaspoon.[CN] 你在奋战沼泽 用... 一根汤匙 The Big Combo (1955)
Just call me Spoon.[CN] 刚刚打电话给我汤匙 Gridlock'd (1997)
Get the spoon.[CN] 拿汤匙 Alien (1979)
You had a two-hour lunch? Are you investigating the greasy spoons?[CN] 你吃了两小时的午饭 你在调查油腻腻的汤匙吗? French Connection II (1975)
Cream the shortening with sugar, then add a tablespoon of flour.[CN] 奶油,酥油加糖,然后加一大汤匙面粉 Sorry, Wrong Number (1948)
I don't get it. You took four pills![CN] 你喝了4汤匙都不行? Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
The medicine go down Just a spoonful...[CN] -只要一汤匙 Mary Poppins (1964)
If he bumps into Mr. McGuire up there, tell him I want my spoons back.[CN] 如果你爸在天堂遇到马克盖 转告他把汤匙还给我 Far and Away (1992)
You take two sugars, right?[CN] 两汤匙糖,对吧? The Game (1997)
-Should I get spoons?[CN] - 要拿汤匙吗? Ghostbusters II (1989)
If you don't mind, Commander, my spoon.[CN] 队长,若你不介意 请还我汤匙 Live and Let Die (1973)
-One?[CN] 一汤匙 All About Eve (1950)
Ancient spoons made of silver.[CN] -银制古董汤匙 Far and Away (1992)
There's a spoon missing.[CN] - 有支汤匙不见了 Amarcord (1973)
# That a spoonful of sugar[CN] 一汤匙糖可以 Mary Poppins (1964)
You were born into money.[CN] 你生来就含着银汤匙 Life Stinks (1991)
Mr. McGuire, I do have money, but it's in the form of spoons.[CN] 马克盖先生,我有钱 但目前它们还只是汤匙 Far and Away (1992)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
And hold the spoon this way, as I've showed you.[CN] 这样子拿汤匙,我教过你的 Return to the Blue Lagoon (1991)
I've taken four Fiorinals. They didn't do a thing.[CN] 我已经喝了4汤匙的止痛药 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
# A spoonful of sugar makes the medicine go down[CN] 一汤匙糖让苦药服下 Mary Poppins (1964)
One teaspoon of this shit detonated in the atmosphere... will kill every living organism in an eight-block radius.[CN] 一汤匙毒气在空中引爆... 八条街以内的生物,将会无一幸免 The Rock (1996)
And a spoon, if there is one.[CN] 有没有汤匙 A Room with a View (1985)
- How many you want? - I don't know.[CN] 想要多少汤匙 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
# For a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 因为一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
# Just that spoonful of sugar[CN] 就好像一汤匙 Mary Poppins (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top