ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*汤匙*

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 汤匙, -汤匙-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spoons?[CN] -汤匙? Far and Away (1992)
Joseph, Mr. McGuire stole my spoons.[CN] 约瑟! 马克盖先生偷了我的汤匙! Far and Away (1992)
♫ The dish ran away with the spoon.[CN] 碟子跟汤匙跑掉了 Funny Face (1957)
They're taking my spoons.[CN] 我的汤匙! 他们在抢我的汤匙! Far and Away (1992)
Cups, soup spoons.[CN] 杯子跟汤匙都是,太棒了 Return to the Blue Lagoon (1991)
- Use your spoon. - Yeah.[CN] 用汤匙吃 好,我知道 Island of Fire (1990)
# Just a spoonful of sugar Makes the medicine go down...[CN] 只要一汤匙糖 -让苦药服下 Mary Poppins (1964)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖就能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
- How many?[CN] 多少汤匙的? Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
I stole those spoons from my mother the morning I ran away. Hey, you![CN] 逃走那早我从妈妈那偷的汤匙 Far and Away (1992)
I suppose that means that I was born with a silver spoon, doesn't it?[CN] 所以这就表示我含着银汤匙出生,是吗? Raw Deal (1948)
Bring medicines, ...a container and a spoon![CN] 碗跟汤匙 A City of Sadness (1989)
-No, two, please.[CN] 不,两汤匙 All About Eve (1950)
What about the telekinetic guy who bends spoons?[CN] 那个可以折弯汤匙的特异功能人士呢? Ghostbusters II (1989)
Can you bend spoons, too?[CN] 你可以弯曲汤匙,太? Trial and Error (1997)
# A spoonful of sugar Makes the medicine go down[CN] 一汤匙糖能让苦药服下 Mary Poppins (1964)
Say, got an extra spoon?[CN] 有没有多一根汤匙 I've Got a Crush on You (1993)
Joseph, that dead man, he stole my spoons.[CN] 那个死人偷了我的汤匙! Far and Away (1992)
No, please! Those are mine.[CN] 那是我的汤匙! Far and Away (1992)
- Oh.[CN] 一汤匙毒气掉到地上... The Rock (1996)
# A spoonful of sugar[CN] 一汤匙 Mary Poppins (1964)
You're fighting a swamp with a... teaspoon.[CN] 你在奋战沼泽 用... 一根汤匙 The Big Combo (1955)
Just call me Spoon.[CN] 刚刚打电话给我汤匙 Gridlock'd (1997)
Get the spoon.[CN] 拿汤匙 Alien (1979)
You had a two-hour lunch? Are you investigating the greasy spoons?[CN] 你吃了两小时的午饭 你在调查油腻腻的汤匙吗? French Connection II (1975)
Cream the shortening with sugar, then add a tablespoon of flour.[CN] 奶油,酥油加糖,然后加一大汤匙面粉 Sorry, Wrong Number (1948)
I don't get it. You took four pills![CN] 你喝了4汤匙都不行? Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
The medicine go down Just a spoonful...[CN] -只要一汤匙 Mary Poppins (1964)
If he bumps into Mr. McGuire up there, tell him I want my spoons back.[CN] 如果你爸在天堂遇到马克盖 转告他把汤匙还给我 Far and Away (1992)
You take two sugars, right?[CN] 两汤匙糖,对吧? The Game (1997)
-Should I get spoons?[CN] - 要拿汤匙吗? Ghostbusters II (1989)
If you don't mind, Commander, my spoon.[CN] 队长,若你不介意 请还我汤匙 Live and Let Die (1973)
-One?[CN] 一汤匙 All About Eve (1950)
Ancient spoons made of silver.[CN] -银制古董汤匙 Far and Away (1992)
There's a spoon missing.[CN] - 有支汤匙不见了 Amarcord (1973)
# That a spoonful of sugar[CN] 一汤匙糖可以 Mary Poppins (1964)
You were born into money.[CN] 你生来就含着银汤匙 Life Stinks (1991)
Mr. McGuire, I do have money, but it's in the form of spoons.[CN] 马克盖先生,我有钱 但目前它们还只是汤匙 Far and Away (1992)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
And hold the spoon this way, as I've showed you.[CN] 这样子拿汤匙,我教过你的 Return to the Blue Lagoon (1991)
I've taken four Fiorinals. They didn't do a thing.[CN] 我已经喝了4汤匙的止痛药 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
# A spoonful of sugar makes the medicine go down[CN] 一汤匙糖让苦药服下 Mary Poppins (1964)
One teaspoon of this shit detonated in the atmosphere... will kill every living organism in an eight-block radius.[CN] 一汤匙毒气在空中引爆... 八条街以内的生物,将会无一幸免 The Rock (1996)
And a spoon, if there is one.[CN] 有没有汤匙 A Room with a View (1985)
- How many you want? - I don't know.[CN] 想要多少汤匙 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
# For a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 因为一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
# Just that spoonful of sugar[CN] 就好像一汤匙 Mary Poppins (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top