ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ก้มลงมา*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ก้มลงมา, -ก้มลงมา-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entices him to look inside and then we'll have him one, two, threeก้มลงมาอ่าน จากนั้นเราก็จะจับเขาได้ หนึ่ง สอง สาม The Nightmare Before Christmas (1993)
Get down on the floor. What?ก้มลงมาที่พื้น อะไรนะ Episode #3.1 (2009)
- Stay down, stay down.- ก้มลงมานี่เลย Attack the Block (2011)
Unbuttoning, and bending over and...ปลดกระดุมเสื้อ แล้วก็ก้มลงมา แล้วก็... Murder House (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off[PHRV] โน้มลงมา, See also: ก้มลงมา, Syn. keep off
lean down[PHRV] โค้งลงมา, See also: ก้มลงมา, โก่งตัวลงมา, Syn. bend down

English-Thai: Nontri Dictionary
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top