ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鄰-, *鄰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town,  Rank: 7,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
乡邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm taking it to the other station[CN] 我拿到隔台去呀 Qiu ai ye jing hun (1989)
They were talking to my neighbour, Mrs. Canter, and her 10-year-old son.[CN] 他正在與我的居坎特太太 和她十歲兒子雅吉說話 Music Box (1989)
I'm taking this to the other station[CN] 這些資料,我拿到隔台去 Qiu ai ye jing hun (1989)
Don't, the other station may hear that[CN] 你想害我嗎? 隔台偷聽到的呀 Qiu ai ye jing hun (1989)
Second, we evacuate your neighbors, and third, we send a whole shit-load of cops in there to deal with the thing.[CN] 再來,我們撤離你的居, 最後,我們會送一個 會拉屎拉尿的警察到你那裡 處理這種事。 Harry and the Hendersons (1987)
We just have neighbor[CN] 我們有個居,他是藝朮家 For a Lost Soldier (1992)
Give unto your neighbor and you shall receive the Kingdom of God[CN] 愛你的居 你將會得到主的恩澤 For a Lost Soldier (1992)
If you take it over there,[CN] 你拿到隔 Qiu ai ye jing hun (1989)
We can't equip ourselves without hurrying from the danger of our neighbours.[CN] ...我們不能在一旁打盹,讓自己成為居的戰利品 Rosa Luxemburg (1986)
Apparently, she actually convinced an entire neighborhood that it was haunted.[CN] 她真的使所有居相信 那裡經常有鬼出沒 Poltergeist III (1988)
Tell the police nearby to have detective Wang[CN] 告訴你的隔的警察知道 Biu choa kam (1987)
So unless you wanna be responsible for wrongfully turning your neighborhood into a war zone[CN] 所以,除非你想盡量讓 你的居處於戰區裡 Harry and the Hendersons (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top