ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鄰-, *鄰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town,  Rank: 7,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
乡邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What will the neighbors think?[CN] - 居們會怎麼想 The Executioner (1963)
You must know someone, if only as a neighbor![CN] 只要是居 你們就肯定認識! Salvatore Giuliano (1962)
My flowers win prizes around here. They're the talk of the neighborhood.[CN] 我的花在這裏也得過獎 它們是居間聊天的話題 Lolita (1962)
- No, that the neighbors'.[CN] 不是 那塊地方屬於你 The Executioner (1963)
This is our neighbor, Bill Crest.[CN] 他是我們的局比爾克瑞斯特 Lolita (1962)
Dr. Humbert, I do hope you don't think that I'm presuming on our good neighbor relations, but I should tell you that the neighbors are beginning to get curious about you and your girl.[CN] 杭柏特博士,我真的希望 你不會以為 我要破壞我們的好居關係 但我該告訴你居們開始 Lolita (1962)
If you get bored, try writing "Love thy neighbor" 100 times on the side of the building.[CN] 在牆上寫一百次"愛你的居" Charade (1963)
That's right.[CN] 沒錯,我們是居嗎? North by Northwest (1959)
We're not all engineers.[CN] 它們毗嗎? 共用一堵牆? Hands Over the City (1963)
What will the neighbors think?[CN] 居們會怎麼想 The Executioner (1963)
That fat, bulbous neighbor of mine, Mister....[CN] 我的那個胖的像球似的居, 名叫... Grand Hotel (1932)
A neighbor of ours spoke of something we can't quite understand.[CN] 我們的居說了一些我們不明白的話 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top