ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负荷

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负荷-, *负荷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] load; burden; charge, #8,312 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He suggested, you were overworked and asked me to help you, as much as I can.[CN] - 他暗示我 你工作有点超负荷了 还拜托我一定尽可能地多帮帮你 It Happened in Broad Daylight (1958)
- No, he's right. It won't hold us.[CN] 他说得对,机翼负荷不了 Foreign Correspondent (1940)
(Tibbets) As soon as the weight had left the aeroplane I immediately went into this steep turn, as did Sweeney and Marquart behind me, and we tried then to place distance between ourselves and the point of impact.[CN] 就在负荷离开飞机的一瞬间 我立即进入这种急转弯, 在我后面的斯维尼和马魁特也同样急转, The Bomb: February-September 1945 (1974)
The computer's overloaded![CN] 电脑超负荷了. The Andromeda Strain (1971)
There's a slight possibility of overload.[CN] 有可能会负荷不了 Back to the Future (1985)
But weight can also mean "load", "bundle", "burden", "responsibility"...[CN] 但重也可以指"负荷", "包袱", "负担", "责任"... Body of Love (1972)
- Seems to be a power outage.[CN] -似乎电力负荷不够了 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
Agreed. The teaching load, facilities, drop-outs, and the new building, Dr. Bester.[CN] 赞成,教学负荷, 设备设施, 中途退学 Up the Down Staircase (1967)
Under those conditions, taking off the carrier deck with the heavy loads that we had would have been at best precarious.[CN] 那就是完全无风 在那种条件下, 以我们带着的重磅负荷 从航母甲板上起飞 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
My little charges are quite grown up.[CN] 我已经在超负荷运转了 The Lady Vanishes (1938)
An unfortunate power outage.[CN] 不巧的是电力超负荷 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
Those we have are tired, strained... and all overdue for relief.[CN] 而且现在的飞行员都十分疲劳紧张 都超负荷工作了 Battle of Britain (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top