ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负荷

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负荷-, *负荷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负荷[fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] load; burden; charge, #8,312 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next year, no more last requests.[CN] 明年,没有更多的负荷要求。 2001 Maniacs (2005)
Maybe the provisional storage is in case his neural pathways overload.[CN] 以防神经系统超负荷 Star Trek: Nemesis (2002)
The gyro forces are too much here.[CN] 陀螺仪的负荷力太大 The Aviator (2004)
I don't know. Fried somehow. Overloaded.[CN] 不知何故 也许是超负荷 Truth Takes Time (2003)
Linda's built for two, and she vibrates.[CN] 琳达可负荷两个人 还可以震动哦 Scary Movie 3 (2003)
But the terraforming filters are under a lot of strain.[CN] 但是地球化的过滤器已经超负荷 Battle for Terra (2007)
We'll put it in my load.[CN] 我们将会把它在我的负荷 Rush and Pledge (2001)
That should free up the network.[CN] 这样网络负荷应该会好些 好的。 Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2003)
The quantities I'm buying now are basically beyond her capacity.[CN] 我买的数量超过她的负荷 A Scanner Darkly (2006)
Mechanical presses doesn't hold.[CN] 锻压机器已经负荷不了。 First on the Moon (2005)
Well, the lab's working at double their capacity. Maybe someone screwed up.[CN] 好了 实验室在超负荷工作 也许有人出错了 Kids (2005)
We'll go through the cardiovascular assessment, and then I'll be able to calculate how much oxygen your muscles can utilize, and that's also an indicator of what type of condition your cardiovascular system is in.[CN] 84公斤(185.5磅) 我们要看下心脏负荷 然后我们就可以计算 Super Size Me (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top