ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丷-, *丷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丷, ha, ㄏㄚ˙] kwukyel
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: []
[关, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  天 (tiān ㄊㄧㄢ) 
Etymology: [] ,  Rank: 127
[单, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 389
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom,  Rank: 642
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] child,  Rank: 760
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾,  Rank: 1,515
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口,  Rank: 1,602
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: Decomposition: 单 (dān ㄉㄢ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation,  Rank: 7,762

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top