ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณลักษณะเฉพาะ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณลักษณะเฉพาะ-, *คุณลักษณะเฉพาะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คุณลักษณะเฉพาะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คุณลักษณะเฉพาะ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น. ชื่อสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristics, Individualคุณลักษณะเฉพาะ [การแพทย์]
specificationspecification, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarity[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top