Search result for

transverse

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transverse-, *transverse*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transverse(adj) ตามขวาง
transverse(adj) ทแยง
transverse(n) สิ่งที่ตัดขวาง
transverse(n) ทางลัด
transversely(adv) ตามขวาง
transverseness(n) การแทยง, See also: การไขว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transverse(แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง, ข้าม, ผ่าน, ตัดขวาง, ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง, สิ่งที่อยู่คนละมุม, สิ่งที่ไขว้, สิ่งที่ตัดขวาง., See also: transversely adj. transverseness n., Syn. diagonal

English-Thai: Nontri Dictionary
transverse(adj, n) ตามขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transverse๑. ตามขวาง๒. -ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverseตามขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transverseตามขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transverse axisแกนตามขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transverse bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse colonไส้ใหญ่ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse common tangent; indirect common tangentเส้นสัมผัสร่วมไขว้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transverse crevasseเหวน้ำแข็งตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse curveโค้งตามขวาง [ มีความหมายเหมือนกับ curve of Wilson; Wilson curve ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transverse duneเนินทรายตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transverse diketransverse dike, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transverse waveคลื่นตามขวาง, คลื่นซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือตัวกลางตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
transversely(adv) in a transverse manner, Syn. transversally
cross(adj) extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis, Syn. thwartwise, transversal, transverse

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Transverse

a. [ L. transversus, p. p. of transvertere to turn on direct across; trans across + vertere to turn: cf. F. transverse. See Verse, and cf. Traverse. ] Lying or being across, or in a crosswise direction; athwart; -- often opposed to longitudinal. [ 1913 Webster ]


Transverse axis (of an ellipse or hyperbola) (Geom.), that axis which passes through the foci. --
Transverse partition (Bot.), a partition, as of a pericarp, at right angles with the valves, as in the siliques of mustard.
[ 1913 Webster ]

Transverse

n. 1. Anything that is transverse or athwart. [ 1913 Webster ]

2. (Geom.) The longer, or transverse, axis of an ellipse. [ 1913 Webster ]

Transverse

v. t. [ imp. & p. p. Transversed p. pr. & vb. n. Transversing. ] To overturn; to change. [ R. ] C. Leslie. [ 1913 Webster ]

Transverse

v. t. [ Pref. trans- + verse, n. Cf.Transpose. ] To change from prose into verse, or from verse into prose. [ Obs. ] Duke of Buckingham. [ 1913 Webster ]

Transversely

adv. In a transverse manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Transverse colon's got it.ลำไส้ใหญ่ เรียบร้อยแล้ว Junior (1994)
Spleen inflecture of the transverse colon.ช่วงต่อม้ามกับลำไส้ใหญ่ Punchline (1988)
Mid-shaft transverse tibia fracture?ด้ามกระดูกหน้าแข้งตามขวางหักงั้นเหรอ? All by Myself (2008)
below-the-knee amputation-- make a transverse incision at the mid-shaft of the tibia, elevate the peosteum and cut the tibia and fibula with a bone saw, ligate the vascular bundles and release the tourniquet.การตัดอวัยวะใต้เข่า ให้ผ่าตามขวางที่บริเวณกลางด้ามกระดูกหน้าแข้ง เอาเยื่อหุ้มกระดูกออก แล้วตัดกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องด้วยเลื่อยตัดกระดูก รัดเส้นเลือดที่มีเลือดไหลอยู่ไว้ด้วยกัน และปลดเครื่องห้ามเลือด All by Myself (2008)
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
The back of the tenth rib on the left side, the left transverse process of the T6 and the right scapula.ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ 10 ทางด้านซ้าย แนวทแยงซ้ายของกระดูก ชิ้นที่ T6 และทางขวาของ กระดูกสะบัก The Bones That Weren't (2010)
Okay, the wound on the right transverse process of the T6 does not line up with the rest of the wounds from the rebar.เอาล่ะ บาดแผลอยู่ทางข้าง เป็นรอยทะแยงตรงกระดูก T6 ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง กับส่วนทั้งหมดของบาดแผล ที่เกิดจากโครงเหล็กเส้น The Bones That Weren't (2010)
They were acute transverse fractures.แต่เกิดจากการแตกหักภายใน The Patriot in Purgatory (2012)
You see how they've grown here at the transverse foramina?คุณเห็นที่มันงอกตรงนี้ เข้าไปตรงโพรงกระดูกสันหลังมั้ย The Friend in Need (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
transverse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transverse
transversely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横结肠[héng jié cháng, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ,    /   ] transverse colon (anat.); second section of large intestine #70,930 [Add to Longdo]
横波[héng bō, ㄏㄥˊ ㄅㄛ,   /  ] transverse wave #78,544 [Add to Longdo]
横振动[héng zhèn dòng, ㄏㄥˊ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ,    /   ] transverse vibration [Add to Longdo]
横断物[héng duàn wù, ㄏㄥˊ ㄉㄨㄢˋ ㄨˋ,    /   ] transverse object [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querfaser { f }transverse fibre [Add to Longdo]
Querflöte { f }transverse flute [Add to Longdo]
Querprobe { f }transverse sample [Add to Longdo]
Querrichtung { f } [ techn. ]transverse direction (TD) [Add to Longdo]
Querschnitt { m }transverse section [Add to Longdo]
Scherfestigkeit { f }transverse strength [Add to Longdo]
Umlenkblech { n }transverse baffle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横断[おうだん, oudan] (n, vs, adj-no) (1) crossing; (adj-f) (2) transverse; (P) #5,477 [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) #16,354 [Add to Longdo]
横行結腸[おうこうけっちょう, oukoukecchou] (n) transverse colon [Add to Longdo]
横笛[よこぶえ;おうてき;ようじょう(ok);おうじゃく(ok), yokobue ; outeki ; youjou (ok); oujaku (ok)] (n) (See 縦笛) transverse flute (e.g. a fife) [Add to Longdo]
横波[よこなみ, yokonami] (n) side (transverse) wave; broadside sea [Add to Longdo]
篠笛[しのぶえ, shinobue] (n) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes) [Add to Longdo]
転置行列[てんちぎょうれつ, tenchigyouretsu] (n) { math } transverse matrix [Add to Longdo]
能管[のうかん, noukan] (n) noh flute (transverse bamboo flute with seven holes; approx. 39 cm long) [Add to Longdo]
竜笛;龍笛(oK)[りゅうてき;りょうてき, ryuuteki ; ryouteki] (n) dragon flute (medium-pitched bamboo transverse flute with seven-holes) [Add to Longdo]
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] (n) { comp } transverse parity check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check [Add to Longdo]
横断[よこだん, yokodan] transverse [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top