ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transversely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transversely-, *transversely*, transverse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transversely(adv) ตามขวาง
transverse(adj) ตามขวาง
transverse(adj) ทแยง
transverse(n) สิ่งที่ตัดขวาง
transverse(n) ทางลัด
transverseness(n) การแทยง, See also: การไขว้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transversely
transverse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transverse(แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง, ข้าม, ผ่าน, ตัดขวาง, ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง, สิ่งที่อยู่คนละมุม, สิ่งที่ไขว้, สิ่งที่ตัดขวาง., See also: transversely adj. transverseness n., Syn. diagonal

English-Thai: Nontri Dictionary
transverse(adj, n) ตามขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, transverseไส้ใหญ่ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross section; transection; transverse sectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fracture, transverseกระดูกหักตามขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indirect common tangent; transverse common tangentเส้นสัมผัสร่วมไขว้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
torso presentation; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trunk presentation; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse ridgeสันขวาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transverse section; cross section; transectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transverse tensile specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงดึงตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse thrust; transcurrent faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse waveคลื่นตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transcurrent fault; transverse thrustรอยเลื่อนเหลื่อมข้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transection; cross section; transverse sectionภาคตัดขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transverse axisแกนตามขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transverse bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse colonไส้ใหญ่ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse common tangent; indirect common tangentเส้นสัมผัสร่วมไขว้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transverse crevasseเหวน้ำแข็งตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse curveโค้งตามขวาง [ มีความหมายเหมือนกับ curve of Wilson; Wilson curve ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
transverse duneเนินทรายตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse faultรอยเลื่อนตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse fractureกระดูกหักตามขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse lie; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse๑. ตามขวาง๒. -ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverseตามขวาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transverseตามขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arch, Distal Transverseแนวโค้งขวางส่วนปลาย [การแพทย์]
Arch, Proximal Transverseแนวโค้งขวางส่วนต้น [การแพทย์]
Arrest, Transverseหัวเด็กติดในแนวขวาง [การแพทย์]
Axis, Transverseแกนตามขวาง [การแพทย์]
Band, Dense Transverseแถบขาวทึบทอดตามขวางกระดูก [การแพทย์]
Colon, Transverseโคลอนส่วนขวาง, ลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง [การแพทย์]
Deficiency, Transverseไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Diameter, Maximum Transverseอัตราส่วนของความกว้างที่สุด [การแพทย์]
Diameter, Transverseเส้นผ่าศูนย์กลางขวาง, เส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขวาง, แนวนอน, วัดความกว้างทางข้างๆ [การแพทย์]
Fractures, Transverseกระดูกหักที่มีรอยหักตามแนวขวาง, กระดูกหักขวาง, กระดูกหักตามขวาง [การแพทย์]
transverse diketransverse dike, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transverse waveคลื่นตามขวาง, คลื่นซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือตัวกลางตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incision Transverseรอยผ่าขวาง [การแพทย์]
Incision, Low Transverseผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตามแนวขวาง [การแพทย์]
Limb Deficiency, Transverseความพิการของแขนขาตามแนวขวาง [การแพทย์]
Myelitis, Transverseไขสันหลังอักเสบ, การอักเสบของไขสันหลัง, ไขสันหลังอักเสบแบบตัดขวาง [การแพทย์]
Myelitis, Transverse, Acuteไขสันหลังอักเสบเฉียบพลันแบบตัดขวาง [การแพทย์]
Myelopathy, Transverse, Acuteพยาธิภาวะที่ไขสันหลังตามแนวขวางชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spleen inflecture of the transverse colon.ช่วงต่อม้ามกับลำไส้ใหญ่ Punchline (1988)
Transverse colon's got it.ลำไส้ใหญ่ เรียบร้อยแล้ว Junior (1994)
Mid-shaft transverse tibia fracture?ด้ามกระดูกหน้าแข้งตามขวางหักงั้นเหรอ? All by Myself (2008)
below-the-knee amputation-- make a transverse incision at the mid-shaft of the tibia, elevate the peosteum and cut the tibia and fibula with a bone saw, ligate the vascular bundles and release the tourniquet.การตัดอวัยวะใต้เข่า ให้ผ่าตามขวางที่บริเวณกลางด้ามกระดูกหน้าแข้ง เอาเยื่อหุ้มกระดูกออก แล้วตัดกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องด้วยเลื่อยตัดกระดูก รัดเส้นเลือดที่มีเลือดไหลอยู่ไว้ด้วยกัน และปลดเครื่องห้ามเลือด All by Myself (2008)
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
The back of the tenth rib on the left side, the left transverse process of the T6 and the right scapula.ด้านหลังตรงกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ 10 ทางด้านซ้าย แนวทแยงซ้ายของกระดูก ชิ้นที่ T6 และทางขวาของ กระดูกสะบัก The Bones That Weren't (2010)
Okay, the wound on the right transverse process of the T6 does not line up with the rest of the wounds from the rebar.เอาล่ะ บาดแผลอยู่ทางข้าง เป็นรอยทะแยงตรงกระดูก T6 ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง กับส่วนทั้งหมดของบาดแผล ที่เกิดจากโครงเหล็กเส้น The Bones That Weren't (2010)
They were acute transverse fractures.แต่เกิดจากการแตกหักภายใน The Patriot in Purgatory (2012)
You see how they've grown here at the transverse foramina?คุณเห็นที่มันงอกตรงนี้ เข้าไปตรงโพรงกระดูกสันหลังมั้ย The Friend in Need (2013)
Magneto-energy will surge through your brain unlocking information that could hold the key to Earth's very survival.Transverse Magneto-Energiestöße werden durch dein Hirn strömen... und Informationen knacken, eine Lösung für das Überleben der Erde. Men in Black II (2002)
Could be transverse myelitis, swelling in the disks choking off nerve function.Könnte eine transverse Myelitis sein, die in der Bandscheibe anschwillt und ihre Nervenfunktionen lahmlegt. Meaning (2006)
It's a disease called transverse myelitis.Diese Krankheit heißt Transverse Rückenmarksentzündung. Wilson (2009)
Diagnosed transverse myelitis from a cold sore. How cool is that?Ich habe Transverse Myelitis anhand eines Fieberbläschen diagnostiziert. Wilson (2009)
The self-important jerk does not have transverse myelitis.Der selbstgefällige Idiot hat keine Transverse Myelitis. Wilson (2009)
Transverse myelitis. What does House think?Transverse Rückenmarksentzündung. Wilson (2009)
Fungal infection's off the table.Die Pilzinfektion ist vom Tisch. Was ist mit transverse Myelitis? Runaways (2012)
Transverse myelitis.Transverse Myelitis. Nobody's Fault (2012)
It's idiopathic transverse myelitis.Es ist idiopathische transverse Myelitis. Goodwill Stunting (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามขวาง(adv) crosswise, See also: transversely, obliquely, Example: แม่กำลังสานตอกสีเขียวตามขวาง ตัดกับสีแดงตามแนวยาว, Thai Definition: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นตามขวาง[khleūn tām khwāng] (n, exp) EN: transverse wave  FR: onde transversale [ f ]
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew  FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[tām khwāng] (adv) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across  FR: en diagonale ; transversalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
transverse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横结肠[héng jié cháng, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ,    /   ] transverse colon (anat.); second section of large intestine #70,930 [Add to Longdo]
横波[héng bō, ㄏㄥˊ ㄅㄛ,   /  ] transverse wave #78,544 [Add to Longdo]
吊杆[diào gān, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄢ,  ] a boom (i.e. transverse beam for hanging objects) #80,688 [Add to Longdo]
横振动[héng zhèn dòng, ㄏㄥˊ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ,    /   ] transverse vibration [Add to Longdo]
横断物[héng duàn wù, ㄏㄥˊ ㄉㄨㄢˋ ㄨˋ,    /   ] transverse object [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querfaser { f }transverse fibre [Add to Longdo]
Querflöte { f }transverse flute [Add to Longdo]
Querprobe { f }transverse sample [Add to Longdo]
Querrichtung { f } [ techn. ]transverse direction (TD) [Add to Longdo]
Querschnitt { m }transverse section [Add to Longdo]
Scheibenfilter { m } [ techn. ]planar array filter; transverse monolith filter [Add to Longdo]
Scherfestigkeit { f }transverse strength [Add to Longdo]
Umlenkblech { n }transverse baffle [Add to Longdo]
quer; schräg; diagonal { adj }transverse [Add to Longdo]
quer laufendtransverse [Add to Longdo]
schräg { adv }transversely [Add to Longdo]
tranversal { adj }transverse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横断[おうだん, oudan] (n, vs, adj-no) (1) crossing; (adj-f) (2) transverse; (P) #5,477 [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) #16,354 [Add to Longdo]
横行結腸[おうこうけっちょう, oukoukecchou] (n) transverse colon [Add to Longdo]
横笛[よこぶえ;おうてき;ようじょう(ok);おうじゃく(ok), yokobue ; outeki ; youjou (ok); oujaku (ok)] (n) (See 縦笛) transverse flute (e.g. a fife) [Add to Longdo]
横波[よこなみ, yokonami] (n) side (transverse) wave; broadside sea [Add to Longdo]
篠笛[しのぶえ, shinobue] (n) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes) [Add to Longdo]
転置行列[てんちぎょうれつ, tenchigyouretsu] (n) { math } transverse matrix [Add to Longdo]
能管[のうかん, noukan] (n) noh flute (transverse bamboo flute with seven holes; approx. 39 cm long) [Add to Longdo]
竜笛;龍笛(oK)[りゅうてき;りょうてき, ryuuteki ; ryouteki] (n) dragon flute (medium-pitched bamboo transverse flute with seven-holes) [Add to Longdo]
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] (n) { comp } transverse parity check [Add to Longdo]
截断面[せつだんめん, setsudanmen] (n) transverse section [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check [Add to Longdo]
横断[よこだん, yokodan] transverse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transversely \Trans*verse"ly\, adv.
   In a transverse manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transversely
   adv 1: in a transverse manner; "they were cut transversely"
       [syn: {transversely}, {transversally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top