ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obliquely

AH0 B L IY1 K L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obliquely-, *obliquely*, oblique
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obliquely[ADV] อย่างอ้อมๆ, See also: อย่างไม่ตรง, Syn. indirectly, Ant. directly
obliquely[ADV] อย่างลาดเอียง, See also: อย่างเฉียง, Syn. slantingly, Ant. vertically

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง The Jiminy Conjecture (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง[ADV] obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม
ถลาก[ADV] obliquely, Syn. ถาก, Example: ดาบของเขาถูกแขนฉันเพียงถลากๆ, Thai definition: ถากไปถูกเพียงผิวๆ
เฉียง[ADV] askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เบน, เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
เบน[ADV] askew, See also: obliquely, slantingly, Syn. เฉ, Ant. ตรง, Example: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; on the skew   FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across   FR: en diagonale ; transversalement
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely   FR: érafler

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIQUELY AH0 B L IY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obliquely (a) ˈəblˈiːkliː (@1 b l ii1 k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obliquely \Ob*lique"ly\, adv.
   In an oblique manner; not directly; indirectly. "Truth
   obliquely leveled." --Bp. Fell.
   [1913 Webster]
 
      Declining from the noon of day,
      The sun obliquely shoots his burning ray. --Pope
   [1913 Webster]
 
      His discourse tends obliquely to the detracting from
      others.                 --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obliquely
   adv 1: to, toward or at one side; "darting eyes looking sidelong
       out of a wizened face" [syn: {sidelong}, {sideways},
       {obliquely}]
   2: at an oblique angle; "the sun shone aslant into his face"
     [syn: {obliquely}, {aslant}, {athwart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top