ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จาบจ้วง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จาบจ้วง-, *จาบจ้วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาบจ้วง[V] encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, having just met you I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard.เพราะเราเพิ่งเคยพบกัน ฉันจะไม่จาบจ้วงด่วนเรียกคุณ ว่าอีตาคนเลือดเย็นหรอก Casino Royale (2006)
No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger.เจ้าจาบจ้วงองค์ราชินี 300 (2006)
Did you just insult my old lady again?นี่นายเพิ่งพูดจาบจ้วง เมียของฉันอีกครั้งงั้นเหรอ Old Bones (2008)
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ Watchmen (2009)
And I have offended you.หนูรู้ว่าหนูพูดจาบจ้วงคุณย่าไปหน่อย Basic Genealogy (2010)
Carl was attacking certain customers for no reason.คาร์ลจาบจ้วง ลูกค้าแบบไม่มีเหตุผลเลย Magnificent Light (2012)
How we were stripped bare and subjected to examinations of the most disgusting, intimate nature.เราต้องถูกจับแก้ผ้า ตรวจอย่างอุบาทว์และจาบจ้วงที่สุด Stonehearst Asylum (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top