Search result for

molecule

M AA1 L AH0 K Y UW2 L   
50 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molecule-, *molecule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molecule(มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, Syn. smallest particle

English-Thai: Nontri Dictionary
molecule(n) โมเลกุล,อณู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Molecule, Monatomic1 โมเลกุลประกอบด้วย 1 อะตอม [การแพทย์]
Moleculesโมเลกุล [การแพทย์]
Molecules, Basicอณูแบบพื้นฐาน [การแพทย์]
Molecules, Carrierโมเลกุลที่เป็นตัวนำ [การแพทย์]
Molecules, Complexโมเลกุลค่อนข้างซับซ้อน, โมเลกุลที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Molecules, Giantโมเลกุลยักษ์ [การแพทย์]
Molecules, Hydrophilicโมเลกุลที่ชอบน้ำ [การแพทย์]
Molecules, Ionization ofทำให้โมเลกุลแตกตัว [การแพทย์]
Molecules, Ionizedโมเลกุลที่แตกตัวแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม The Corporation (2003)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Your encounter with the Surfer put your molecules in a constant state of flux.การต่อสู้กับเซอรเฟอร์มีผลต่อโมเลกุลของนาย มันเป็นการถ่ายเทพลังงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Billions of molecules of pure, undiluted, 24 karat life.คือชีวิต Sparks Fly Out (2008)
We share a flame. Thousands of tiny molecules are heating up right now.เราแบ่งไฟกัน โมเลกุลเล็กๆนับพันกำลังลุกโชนอยู่ New York, I Love You (2008)
Plant life fed off the sun's energy, which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.พืชได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์, มันสามารถแยกโมเลกุลของน้ำ ดึงออกซิเจนออกมา Home (2009)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
... wheretheplacementofasingle molecule can make the difference between triumph and catastrophe.ซึ่งการดำรงอยู่ของอนูเดียวเล็กๆ ทำให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างชัยชนะกับหายนะ Duplicity (2009)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
For a non-physicist, you have a remarkable grasp of how electric dipoles in the brain's water molecules could not possibly form a Bose condensate.ใช่ สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าคู่อิเลคตรอนของไฟฟ้า ที่โมเลกุลของน้ำในสมอง The Maternal Congruence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moleculeA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
moleculeBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)
อณู[CLAS] molecule, Thai definition: มาตราวัด 36 ปรมาณู เป็น 1 อณู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule   FR: molécule [f]
โมเลกุลน้ำ[n. exp.] (mōlēkun nām) EN: H2O   FR: molécule d'eau [f] ; H2O
สารชีวโมเลกุล[n.] (sān chīwamōlēkun) EN: biomolecule   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLECULE M AA1 L AH0 K Y UW2 L
MOLECULES M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molecule (n) mˈɒlɪkjuːl (m o1 l i k y uu l)
molecules (n) mˈɒlɪkjuːlz (m o1 l i k y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction, #2,206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
円板状分子[えんばんじょうぶんし, enbanjoubunshi] (n) disc-like molecule [Add to Longdo]
巨大分子[きょだいぶんし, kyodaibunshi] (n) macromolecule [Add to Longdo]
高分子[こうぶんし, koubunshi] (n) macromolecule; high polymer [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
単原子分子[たんげんしぶんし, tangenshibunshi] (n) monoatomic molecule [Add to Longdo]
二原子分子[にげんしぶんし, nigenshibunshi] (n) diatomic molecule [Add to Longdo]
分子[ぶんし, bunshi] (n,adj-no) (1) numerator; (2) molecule; (3) member; element; (P) [Add to Longdo]
棒状分子[ぼうじょうぶんし, boujoubunshi] (n) rod-like molecule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molecule \Mol"e*cule\, n. [Dim. fr. L. moles a mass: cf. F.
   mol['e]cule. See 3d {Mole}.]
   1. One of the very small invisible particles of which all
    ordinary matter is supposed to consist.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The smallest part of any substance which
    possesses the characteristic properties and qualities of
    that substance, and which can exist alone in a free state.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) A group of atoms so united and combined by
    chemical affinity that they form a complete, integrated
    whole, being the smallest portion of any particular
    compound that can exist in a free state; as, a molecule of
    water consists of two atoms of hydrogen and one of oxygen.
    Cf. {Atom}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molecule
   n 1: (physics and chemistry) the simplest structural unit of an
      element or compound
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top