Search result for

-mg-

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mg, *mg*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: Longdo Dictionary
MG(abbrev) พลตรี, พล.ต., Syn. Major General

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mg(abbr) มิลลิกรัม (คำย่อของ milligram)
Mgr(abbr) คำย่อของ Monseigneur และ Monsignor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร
emgabbr. electromyography
swimmimg pooln. สระว่ายน้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two mg of oral triazolam... every seven hours induces a safe sleep state and a minimal metabolic rate.ยานอนหลับ 2 มิลลิกรัม... กินทุกเจ็ดชั่วโมงเพื่อให้นอนหลับและลดอัตราการเผาผลาญ Primer (2004)
[An independant agency of a photographer, MG Studio][เป็นเอเจนซี่อิสระสำหรับตากล้อง ชื่อ MG Studio] Heavenly Forest (2006)
Why did MG 3 stop?ทำไม ปืนกล หยุดแล้วล่ะ? The Breath (2009)
So we can see that MA equals MG and what do we know from this?9.8 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที เราก็จะได้ว่า "เอ็มเอ" เท่ากับ "เอ็มจี" ทีนี้เราจะได้อะไรละ The Gorilla Experiment (2009)
I want your MG smack up on the wire, but preset placements so you can move back.คอยยิงตามแนวลวดหนามนะ.. แล้วรักษาตำแหน่งเอาไว้.. เผื่อต้องกลับมาประจำการ Basilone (2010)
Another mg of epi. Chase it with lido.ให้อิพินิพรีนอีกมิลลิกรัม\ ตามด้วยไลโด Us or Them (2011)
Collectors call that model right there the most desirable mg ever made.นักสะสมคลั่งรุ่นนี้มาก นั่นไง รุ่นที่เป็นที่ต้องการที่สุดของ MG ตั้งแต่ที่เคยผลิตมา Lonelyhearts (2011)
- Give him the 20 mg antiversive and 10 mg of morphine- ให้ยาฆ่าเชื้อ 20 มก. และให้มอร์ฟีน 10 มก. The Collection (2012)
The Roewe 350 is particularly important, because it will eventually become an MG in Britain, the MG 5.โรวี 350 เป็นรถที่น่าสนใจ เพราะมันจะกลายเป็น รถเอ็มจีอังกฤษ เอ็มจี5 Episode #18.2 (2012)
20 mg of GTN.ขอจีทีเอ็น 20 มก. Elle (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มก.(clas) milligramme, See also: mg, miligram, Syn. มิลลิกรัม, Thai Definition: มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม

CMU English Pronouncing Dictionary
MGM EH1 M G IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mg (n) mˈɪlɪgræmz (m i1 l i g r a m z)
Mgr (n) mˌɒnsˈiːnjər (m o2 n s ii1 n y @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
Schamgegend(n) |die, nur Sg.| บริเวณหัวหน่าว
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mgnetisch {adv}magneticly [Add to Longdo]
MG : MaschinengewehrMG : machine gun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg) [Add to Longdo]
チジミ;チヂミ(ik)[chijimi ; chidimi (ik)] (n) buchimgae (Korean pancake) (kor [Add to Longdo]
ハビレ[habire] (n) bignose shark (Carcharhinus altimus, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
マグネシウム[maguneshiumu] (n) magnesium (Mg); (P) [Add to Longdo]
葦切鮫[よしきりざめ;ヨシキリザメ, yoshikirizame ; yoshikirizame] (n) (uk) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
筋電図[きんでんず, kindenzu] (n) electromyogram; EMG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mg
   n 1: one thousandth (1/1,000) gram [syn: {milligram}, {mg}]
   2: a light silver-white ductile bivalent metallic element; in
     pure form it burns with brilliant white flame; occurs
     naturally only in combination (as in magnesite and dolomite
     and carnallite and spinel and olivine) [syn: {magnesium},
     {Mg}, {atomic number 12}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top