ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mgr

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mgr-, *mgr*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mgr มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mgr*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mgr[ABBR] คำย่อของ Monseigneur และ Monsignor

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subtitles: by theDOOMgreatBy Koonscaffer Rookies (2008)
It seems our fisheanrmgrew himself aดูเหมือนพ่อนักประมงของเราจะโตขึ้นแล้ว Under & Out (2008)
They're coordinates on the MGRS. What's that?มันเเกี่ยวข้องกับ MGRS มันคืออะไร The Corpse on the Canopy (2013)
- I think it's some kind of clay pit.- In einer Art Lehmgrube. The Defiant Ones (1958)
King Hubert and Prince Phillip!"Etwas, das anders ist, nicht nur was die kreative Arbeit betrifft, "sondern die Bildschirmgröße?" Sleeping Beauty (1959)
They were led to believe they could farm some land.Eines Tages sollten sie ein Stück Land umgraben. Rocco and His Brothers (1960)
His wife will fall on the ground and weep. The fisherman explain could not That he had chosen in the sea, blue and deep,Und endlich, als das Meer den Blick umgrenzte, fiel mir zurück ins Herz mein heiß Verlangen; Amphibian Man (1962)
On the advice of Dr. Johnson, a blockade of high-tension wires... containing more than one million volts of electricity... is being hastily linked around Tokyo.Auf Anraten von Dr. Johnson wurde eine Umgrenzung aus Hochspannungsdrähten mit einer elektrischen Ladung von einer Million Volt eilig um Tokio herum angelegt. King Kong vs. Godzilla (1962)
I'm sorry to interrupt, but we're switching now to the northwest perimeter... where Premier Shigezawa has gone to inspect the electrical blockade.Entschuldigen Sie die Unterbrechung aber wir schalten nun zur nordwestlichen Umgrenzung wo Premierminister Shigezawa gerade die Barrikade inspiziert. King Kong vs. Godzilla (1962)
We must regroup according to Plan Six!Wir müssen umgruppieren nach Plan Sechs! The Longest Day (1962)
I said we must regroup according to Plan Six.Ich sagte, wir müssen umgruppieren nach Plan Sechs. The Longest Day (1962)
This tilling of the soil can become compulsive, you know.- Ich bin dem Umgraben verfallen. The Birds (1963)
You know what is happening in our country? Nothing. Simply an imperceptible replacement of one class for another.In Wirklichkeit passiert nämlich nichts, nur eine gewisse Umgruppierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. The Leopard (1963)
Fliers are gentlemen, not peasants to dig in the earth. So I am surprised.Flieger sind Gentlemen, keine Bauern, die Erde umgraben. The Great Escape (1963)
They were gonna dig up Papa's grave.- Sie wollten Papas Grab umgraben. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
All these bags of maize inside the perimeter.Alle Maissäcke in die Umgrenzung. Zulu (1964)
An outside perimeter joining the buildings here and here.Eine äußere Umgrenzung zwischen diesen Gebäuden. Zulu (1964)
We hold the outside perimeter.Wir bleiben an der Umgrenzung. Zulu (1964)
I want that line of boxes across here, from the cattle kraal to the outside perimeter.Ich will hier eine Reihe Kisten, vom Viehgehege zur äußeren Umgrenzung. Zulu (1964)
I don't like the idea of anybody digging on the premises.Ich will, dass überhaupt gar niemand hier herumgräbt. Pike's Pique (1964)
It means to uproot some earth, to locate or to find.Umgraben, eingraben, vergraben, ausgraben...  ()
- Sometimes it makes it longer.- Manchmal auch umgrekehrt. Staraya, staraya skazka (1968)
Be sure they go beyond that tree line.Schick sie hinter die Baumgrenze. Where Eagles Dare (1968)
Seafoam green, 1956.- Ja. Ein 56er. Meerschaumgrün. The Sugarland Express (1974)
"'190 pounds stripped and with your face washed.Ein 1,83 mgroßer Kerl, 86 kg schwer, ohne Klamotten wohlgemerkt. Farewell, My Lovely (1975)
That clump of trees over there, the other side of the ridge, they were started along about the time when Orville and Wilbur Wright flew the first airplane.Die Baumgruppe auf der anderen Seite des Kamms war noch ganz klein, als Orville und Wilbur Wright das 1. Flugzeug bestiegen. The Intruders (1975)
Well, it sure sounded like that flu that was going around.Es sah ganz nach der Darmgrippe aus, die gerade umgeht. The Vigil (1976)
Well, pull yourselves together, regroup. Goddamnit, do something.Also gut... reißen Sie sich zusammen, umgruppieren, tun Sie was! The Eagle Has Landed (1976)
Regroup? !Umgruppieren... The Eagle Has Landed (1976)
Call Strömgren, or whoever's on duty.Ruf Strömgren an. Gieb ihm die Nummer von hier. Man on the Roof (1976)
He got intestinal flu. That's really bad, when it's -20° C.Wir hatten 20 Grad minus, und er hatte Darmgrippe. How to Pull Out a Whale's Tooth (1977)
The problem is the branches of the corporation are so far apart that for the same salary, working conditions vary.Das Problem besteht trotz der Umgruppierung. Gleiche Löhne bedeuten nicht gleiche Arbeitsbedingungen. A Simple Story (1978)
It's the way of the group in which he works, where I work, where you work. They decided on a reshuffle of units, closing down 3 plants,Die Gruppe, in der wir alle arbeiten, hat sich zu einer Umgruppierung entschlossen. A Simple Story (1978)
All encased in sonic armour belting out through chrome grenadesAlle in einer Schallrüstung, schmettern Chromgranaten raus Hair (1979)
At the time of his arrest he was suffering from amoebic dysentery and wasn't able to talk.Bei seiner Verhaftung litt er an Darmgrippe und... war nicht in der Lage zu sprechen. Bronco Billy (1980)
You don't have amoebic dysentery!Du hast ja keine Darmgrippe! Bronco Billy (1980)
But, perhaps, a pause to re-group. A lull in which to reassess the situation and discuss alternative strategies. A space of time for reflection and deliberation.Mir schwebt eine Umgruppierungspause vor, in der die Situation neu durchdacht und alternative Strategien erörtert werden können. Equal Opportunities (1982)
We're activating emergency power.Gleich wird die Notstromgruppe zugeschaltet werden. Ginger and Fred (1986)
You going to marry Mr. Blue lmpala and graze around with the other sheep for the rest of your life?Wirst du Mr. Blue lmpala heiraten... und für den Rest deines Lebens mit all den anderen Schafen herumgrasen? Peggy Sue Got Married (1986)
Well, one set of pines looks pretty much like another.Eine Baumgruppe kann man verwechseln. Out in the Cold (1987)
You get there from this grove, yes?Der Weg führt durch die Baumgruppe, ja? The Princess Bride (1987)
An uncustomary reshuffling of personnel, usually in Command areas.Umgruppierungen des Personals, hauptsächlich in der Führung. Conspiracy (1988)
Someday they're gonna dig up the back of that yard... and they're gonna find the rest of that skeleton to go with that femur.Eines Tages wird man ihren Garten umgraben und den Rest des Skeletts finden, das zu dem Femur gehört. The 'Burbs (1989)
You look lousy, doll.Du siehst ja scheußlich aus, Süße. - Darmgrippe. Look Who's Talking (1989)
- Nobody has the stomach flu.- Kein Mensch hat Darmgrippe. Look Who's Talking (1989)
Our destination is the Beta Stromgren system, following the path of the Vega lX probe.Unser Ziel ist das Beta-Stromgren-System. Wir folgen der Flugbahn der Vega-IX-Sonde. Tin Man (1990)
We are to proceed to this star, Beta Stromgren.Wir sollen bis zu dem Stern Beta Stromgren fliegen. Tin Man (1990)
The Vega probe found it orbiting Stromgren.Es umkreist den Planeten Stromgren. Tin Man (1990)
Your entire country is above the timberline?Ihr ganzes Land liegt oberhalb der Baumgrenze? Episode #1.6 (1990)
We got movement in the treeline.Bewegung an der Baumgrenze! Jacob's Ladder (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALMGREN AE1 L M G R EH0 N
BLOMGREN B L AO1 M G R EH0 N
HOLMGREN HH OW1 L M G R EH0 N
MALMGREN M AE1 L M G R EH0 N
PALMGREN P AE1 L M G R EH0 N
STROMGREN S T R AA1 M G R EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mgr (n) mˌɒnsˈiːnjər (m o2 n s ii1 n y @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumgrenze {f} | Baumgrenzen {pl}timberline | timberlines [Add to Longdo]
Bildschirmgröße {f}screen size [Add to Longdo]
Strafraumgrenze {f} [sport]penalty line [Add to Longdo]
Tongrube {f}; Lehmgrube {f}clay pit; clay quarry [Add to Longdo]
Umgruppierung {f}redeployment [Add to Longdo]
umgraben | umgrabendto dig up | digging up [Add to Longdo]
umgreifento encompass [Add to Longdo]
umgruppieren | umgruppierend | umgruppiert | gruppiert um | gruppierte umto redeploy | redeploying | redeployed | redeploys | redeployed [Add to Longdo]
umgruppieren; umschichten | umgruppierend; umschichtend | umgruppiert; umgeschichtet | gruppiert um | gruppierte umto regroup | regrouping | regrouped | regroups | regrouped [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
再編成[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
堀り返す[ほりかえす, horikaesu] umgraben, wuehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top