Search result for

vole

(44 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vole-, *vole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vole[N] หนูนา, Syn. mouse
vole[N] การชนะแต้มไพ่รวดโดยคนๆ เดียว, Syn. grand slam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vole(โวล) n. ตัวคล้ายหนูจำพวก Nicrotus มีขาสั้นและหางสั้น ,แต้มไพ่) การชนะรวดโดยคน ๆ เดียว
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volenti non fit injuria (L.)การกระทำด้วยความยินยอมไม่ถือว่าเป็นความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try and keep up. Bonjour, tout le monde. Je vole cette banque.พยายามเอามา จะยากแค่ไหนเชียว Ilsa Pucci (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: (immigration) departure card   FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บินขึ้น[v.] (binkheun) EN: take off ; fly up   FR: décoller ; s'envoler
บินหนี[v.] (binnī) EN: fly away   FR: s'envoler
บินผ่าน[v. exp.] (bin phān) EN: fly over   FR: survoler
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
บินตรง[v. exp.] (bin trong) FR: voler sans escale
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLES    V OW1 L Z
VOLETA    V OW0 L EH1 T AH0
VOLENTINE    V OW0 L EH0 N T IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vole    (n) (v ou1 l)
voles    (n) (v ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スミスネズミ[, sumisunezumi] (n) Smith's red-backed vole (Eothenomys smithii); Smith's vole [Add to Longdo]
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1,vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
護法善神[ごほうぜんじん, gohouzenjin] (n) {Buddh} benevolent deities who protect the dharma [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
田鼠[tián shǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ, ] vole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vole \Vole\, n. [F.]
   A deal at cards that draws all the tricks. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vole \Vole\, v. i. (Card Playing)
   To win all the tricks by a vole. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vole \Vole\, n. (Zool.)
   Any one of numerous species of micelike rodents belonging to
   {Arvicola} and allied genera of the subfamily {Arvicolinae}.
   They have a thick head, short ears, and a short hairy tail.
   [1913 Webster]
 
   Note: The water vole, or water rat, of Europe ({Arvicola
      amphibius}) is a common large aquatic species. The
      short-tailed field vole ({Arvicola agrestis}) of
      Northern and Central Europe, and Asia, the Southern
      field vole ({Arvicola arvalis}), and the Siberian root
      vole ({Arvicola oeconomus}), are important European
      species. The common species of the Eastern United
      States ({Arvicola riparius}) (called also {meadow
      mouse}) and the prairie mouse ({Arvicola austerus}) are
      abundant, and often injurious to vegetation. Other
      species are found in Canada.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vole
   n 1: any of various small mouselike rodents of the family
      Cricetidae (especially of genus Microtus) having a stout
      short-tailed body and inconspicuous ears and inhabiting
      fields or meadows [syn: {vole}, {field mouse}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 volley
 
 1. yaylım ateş
 2. küfür savurma
 3. (tenis) topun yere değmeden geri vurulması, vole
 4. yaylım ateş etmek
 5. birçok şeyi hep birden atmak
 6. (tenis) topu yere değmeden vurup geri çevirmek, vole vurmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top