Search result for

spleen

(50 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spleen-, *spleen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spleen[N] ม้าม
spleen[N] ความโกรธเคือง, See also: ความขุ่นเคือง, โทสะ, Syn. anger, discontent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spleen(สพลีน) n. ม้าม,แหล่งอารมณ์,แหล่งโทสะ,อารมณ์ขุ่นเคือง,ความระ-ทมทุกข์., See also: ish adj., Syn. resentment

English-Thai: Nontri Dictionary
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spleen, accessory; splen accessorius; splenculus; spleneolus; splenic exclaveม้ามส่วนเกิน [มีความหมายเหมือนกับ splenulus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, floating; spleen, movable; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, movable; spleen, floating; spleen, wanderingม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, speckledม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, wandering; spleen, floating; spleen, movableม้ามลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen; lienม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spleenม้าม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you remove spleens with your mind too?นายสามารถย้ายม้ามด้วยพลังจิตได้ไหม? Joy (2008)
Squeeze her spleen.. หนีบม้ามเธอไว้ Dying Changes Everything (2008)
She's in weak shape. Spleen's friable. It could rupture.อาการเธออ่อนแอมาก ม้ามเธอเป่งมากมันอาจแตกได้ Dying Changes Everything (2008)
I will eat your pancreas with your spleen and then I will rip your liver out of your...ฉันจะควักเอาตับอ่อน และม้ามของพวกแกออกมากิน/Nจากนั้นฉันจะฉีกตับของแกเป็นชิ้นๆ Bolt (2008)
I injured my spleen, and they're just waiting to see if it stops bleeding on its own.ผมเจ็บม้าม และพวกเขาแค่ รอดูว่า มันจะหยุดเลือดไหลเองไหม I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Here is... your spleen.นี่คือ... ม้ามคุณ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
So I'm there in the spleen repair with dr.คือ ฉันอยู่ ซ่อมแซมม้าม กับ ดร.ฮันท์นะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Like it's the most normal thing in the world to do, like I repair spleens all the time.อย่างกับมันเป็น ของธรรมดาที่สุด ในโลก ที่จะทำ อย่างกับฉันซ่อมม้าม อยู่ตลอดเวลางั้นแหละ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I repair the spleen on my own.ฉันซ่อมม้ามด้วยตัวเอง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You know, I thought I'd maybe just bruised my spleen or somethin'.ระบมภายในม้าม หรืออะไรข้างใน Black Swan (2009)
Well, from what he says, they insert a medicinal powder directly into his spleen.แต่จากสิ่งที่เขาพูด พวกเขาใส่ผงแป้งยาเข้าไป ในม้ามของเขาโดยตรง Snakehead (2009)
I... Oh, my spleen.โอว ม้ามผม... When in Rome (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าม[N] spleen, Example: อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลืองได้แก่ หลอดน้ำเหลือง ปุ่มน้ำเหลืองและม้าม, Count unit: ม้าม, Thai definition: อวัยวะภายในร่างกายริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย มีหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดง สร้างเม็ดน้ำเหลืองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ม้าม[N] spleen, Example: อวัยวะสำคัญของระบบน้ำเหลืองได้แก่ หลอดน้ำเหลือง ปุ่มน้ำเหลืองและม้าม, Count unit: ม้าม, Thai definition: อวัยวะภายในร่างกายริมกระเพาะอาหารข้างซ้าย มีหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดง สร้างเม็ดน้ำเหลืองและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ตับเหล็ก[N] spleen of a pig, See also: pancreas of swine, Example: หมอแนะนำให้กินตับเหล็กเพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก, Count unit: อัน, Thai definition: ม้ามของหมู
ตับเหล็ก[N] spleen of a pig, See also: pancreas of swine, Example: หมอแนะนำให้กินตับเหล็กเพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก, Count unit: อัน, Thai definition: ม้ามของหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้าม[n.] (mām) EN: spleen   FR: rate [f]
ตับเหล็ก[n. exp.] (taplek) EN: pig's spleen ; pancreas of a swine   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLEEN    S P L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spleen    (n) (s p l ii1 n)
spleens    (n) (s p l ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spleen {m}tic; quirk; spleen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
虎の尾羊歯[とらのおしだ;トラノオシダ, toranooshida ; toranooshida] (n) (uk) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
御綱柏[みつながしわ;みつなかしわ, mitsunagashiwa ; mitsunakashiwa] (n) (1) (See 大谷渡) Asplenium antiquum (species of spleenwort); (2) (See 隠れ蓑) Dendropanax trifidus (species of flowering plant); (3) (See 三角柏) leaves used for serving or offering sake, rice, etc. [Add to Longdo]
大谷渡;大谷渡り[おおたにわたり;オオタニワタリ, ootaniwatari ; ootaniwatari] (n) (uk) Asplenium antiquum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
茶筅羊歯[ちゃせんしだ;チャセンシダ, chasenshida ; chasenshida] (n) (uk) maidenhair spleenwort (Asplenium trichomanes) [Add to Longdo]
[ひ;よこし(ok), hi ; yokoshi (ok)] (n) (See 脾臓) spleen [Add to Longdo]
脾腫[ひしゅ, hishu] (n) swollen or cancerous spleen [Add to Longdo]
脾臓[ひぞう, hizou] (n,adj-no) spleen [Add to Longdo]
脾腹[ひばら, hibara] (n) one's side; spleen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] spleen, #5,531 [Add to Longdo]
脾脏[pí zàng, ㄆㄧˊ ㄗㄤˋ, / ] spleen, #24,375 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spleen \Spleen\, v. t.
   To dislke. [Obs.] --Bp. Hacket.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spleen \Spleen\, n. [L. splen, Gr. ???? the milt or spleen,
   affection of the spleen; cf. L. lien, plihan, pl[imac]han.]
   1. (Anat.) A peculiar glandlike but ductless organ found near
    the stomach or intestine of most vertebrates and connected
    with the vascular system; the milt. Its exact function in
    not known.
    [1913 Webster]
 
   2. Anger; latent spite; ill humor; malice; as, to vent one's
    spleen.
    [1913 Webster]
 
       In noble minds some dregs remain,
       Not yet purged off, of spleen and sour disdain.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A fit of anger; choler. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sudden motion or action; a fit; a freak; a whim. [Obs.
    or R.]
    [1913 Webster]
 
       A thousand spleens bear her a thousand ways. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Melancholy; hypochondriacal affections.
    [1913 Webster]
 
       Bodies changed to various forms by spleen. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There is a luxury in self-dispraise:
       And inward self-disparagement affords
       To meditative spleen a grateful feast. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. A fit of immoderate laughter or merriment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thy silly thought enforces my spleen. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spleen
   n 1: a large dark-red oval organ on the left side of the body
      between the stomach and the diaphragm; produces cells
      involved in immune responses [syn: {spleen}, {lien}]
   2: a feeling of resentful anger [syn: {irascibility}, {short
     temper}, {spleen}, {quick temper}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 spleen [splin]
   ill humor; ill humour
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Spleen [spliːn] (n) , s.(m )
   quirk; spleen; tic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top