ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porosity

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porosity-, *porosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porosity[N] ลักษณะเป็นรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porosity(โพรอส'ซิที) n. ลักษณะเป็นรู

English-Thai: Nontri Dictionary
porosity(n) ความพรุน,ลักษณะเป็นรู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porosity๑. ความพรุน๒. รูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ pore] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosityความพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
porosityความพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porosityความพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Porosityค่าความพรุนของหิน
จำนวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร porosity จะเป็นตัววัดความจุในการกักเก็บของไหลในชั้นหินกักเก็บ (reservoir rock) ถ้าชั้นหินมีค่าความพรุน 0 - 5% จะไม่น่าสนใจ , 5 - 10% ไม่ดี , 10 - 15% พอใช้ , 15 - 20% เป็นชั้นหินกักเก็บที่ดี , 20 - 25% ดีมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Porosityความพรุน [TU Subject Heading]
Porosity ความพรุน
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของช่องว่าง ในหินหรือดินเทียบกับปริมาตรของหินหรือดินนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
porosityporosity, ความพรุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
porosityความพรุน, ปริมาตรของช่องว่างที่มีอยู่ในวัตถุ เมื่อเทียบกับปริมาตรรวมของวัตถุทั้งก้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd estimate the porosity at approximately 25%.ผมกะว่ามีลักษณะเป็นรูพรุน ราวๆ 25% The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Because of its porosity, human bone sticks to the tongue while animal bone doesn't.เพราะมันมีรูพรุน กระดูกมนุษย์จะติดบนลิ้น ในขณะที่กระดูกสัตว์จะไม่ติด The Archaeologist in the Cocoon (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porosity    (n) pˈɔːrˈɒsɪtiː (p oo1 r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
孔隙率[こうげきりつ, kougekiritsu] (n) porosity [Add to Longdo]
多孔性[たこうせい, takousei] (n) porosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porosity \Po*ros"i*ty\, n. [Cf. F. porosit['e].]
   The quality or state of being porous; -- opposed to density.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porosity
   n 1: the property of being porous; being able to absorb fluids
      [syn: {porosity}, {porousness}] [ant: {solidity},
      {solidness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top