Search result for

nach

(80 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nach-, *nach*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nachos    [N] อาหารเม็กซิกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
monachal(มอน'นะคัล) adj. เกี่ยวกับพระ
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
spinach(n) ผักขม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé
ไม่เสร็จ[adj.] (mai set) FR: inachevé ; pas prêt
เงาะถอดรูป [n. exp.] (ngǿ thøtrūp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat   
ปฏิทิน[n.] (patithin) EN: calendar   FR: calendrier [m] ; almanach [m]
ปฏิทินประจำปี[n. exp.] (patithin prajampī) EN: almanac   FR: almanach [m] ; annuaire [m]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NACHO    N AE1 CH OW0
NACHO    N AA1 CH OW0
NACHOS    N AA1 CH OW0 Z
NACHOS    N AE1 CH OW0 Z
NACHBAR    N AE1 K B ER0
NACHMAN    N AE1 K M AH0 N
NACHMANY    N AE1 K M AH0 N IY0
NACHTIGAL    N AE1 CH T IH0 G AH0 L
NACHREINER    N AE1 K R AY0 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
nachไปยัง
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nach vornforwards [Add to Longdo]
nach vornonwards [Add to Longdo]
nach linksto the left [Add to Longdo]
Nach Ihnen.After you. [Add to Longdo]
nach rechtsrightwards [Add to Longdo]
nach wie vorstill [Add to Longdo]
nach Maßgabein accordance with [Add to Longdo]
nach und nachlittle by little [Add to Longdo]
nach Beliebenat will [Add to Longdo]
nach Beliebenat discretion [Add to Longdo]
nach dem Todebeyond the veil [Add to Longdo]
nach und nachby degrees [Add to Longdo]
nach und nachbit by bit [Add to Longdo]
nach Öl bohrento drill for oil [Add to Longdo]
nach Bauernartcountry-style [Add to Longdo]
nach Feierabendafter work [Add to Longdo]
nach Maß machento make to order [Add to Longdo]
nach oben; obenupstairs [Add to Longdo]
nach sich ziehento entail [Add to Longdo]
nach Gärtnerinartà la jardinière [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
アナクロ[, anakuro] (n) (abbr) (See アナクロニズム) anachronism [Add to Longdo]
アナクロニズム[, anakuronizumu] (n) anachronism [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
シグナチャー[, shigunacha-] (n) signature; (P) [Add to Longdo]
シナチベット語族;支那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(支那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;支那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(支那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]
ソナチネ[, sonachine] (n) sonatina (ita [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
ナチ(P);ナチス[, nachi (P); nachisu] (n) (abbr) Nazi (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
仰視[ぎょうし, gyoushi] nach_oben_blicken, aufblicken [Add to Longdo]
余波[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
便り[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
倣う[ならう, narau] nachahmen, -folgen, sich_richten_nach [Add to Longdo]
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
偽物[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
午後[ごご, gogo] Nachmittag [Add to Longdo]
参考書[さんこうしょ, sankousho] Nachschlagewerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nach [naːx]
     according to; after; emulatesbildet; for; on; to; towards
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nach) [naːx]
     eager (after; for); on); to look (at
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top