Search result for

méat

(95 entries)
(1.3491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -méat-, *méat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meat[N] เนื้อสัตว์
meat[N] เนื้อผลไม้, See also: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร, Syn. foodstuff, eatables
meat[N] เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
meaty[N] ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อ, See also: ซึ่งมีรสเนื้อ
meaty[N] ซึ่งเต็มไปด้วยสาระ, Syn. significant, important, weighty
meatus[ADJ] ช่องเปิด, See also: รูเปิด
meatball[N] ลูกชิ้น
meathooks[SL] มือ (2 ข้าง)
meatiness[ADJ] ซึ่งไม่มีเนื้อ
meat wagon[SL] รถพยาบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meat(มีท) n. เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร,อาหาร,ส่วนที่กินได้,ส่วนสำคัญ,จุดสำคัญ,ของโปรด,สิ่งที่ชอบทำ,อาหารมื้อสำคัญ.
meat and potatoesn. ส่วนที่สำคัญหรือสำคัญที่สุด
meathead(มีท'เฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม,คนดื้อร้น
meatus(มีเอ'ทัส) n. รูเปิด,ทางเปิด,ช่องเปิด,โพรงในกระดูก pl. meatuses,meatus
meaty(มี'ท') adj. มีเนื้อมาก,
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
red meatn. เนื้อสีแดง (เนื้อวัว,เนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ) ไม่ใช่เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่หรือเนื้อลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
meat(n) เนื้อสด,อาหาร
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
mincemeat(n) ไส้ขนม,เนื้อสับ
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
sweetmeat(n) ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของหวาน,อาหารหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meatusช่อง, ทางผ่าน, หลืบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
meatusปากช่อง, รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external acoustic; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external auditory; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal acoustic; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal auditory; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, urinaryปากช่องท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meatเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meatเนื้อสัตว์, อาหารจำพวกเนื้อ, เนื้อ [การแพทย์]
Meat Extractsน้ำสกัดเนื้อ, สารสกัดจากเนื้อ [การแพทย์]
Meat grindersเครื่องบดเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat industry and tradeอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat inspectionการตรวจเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat Products, Fermentedผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก [การแพทย์]
Meat, All Fleshเนื้อสดทั้งก้อน [การแพทย์]
Meat, Frozenเนื้อสัตว์ที่แช่แข็ง [การแพทย์]
Meat, Homogenizedเนื้อสับหรือทำให้ละเอียด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
meatstick (n slang ) อวัยวะเพศชาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกชิ้น[N] meat ball, See also: fish ball, Example: รายการอาหารที่จะออกร้านขายจะมีกระเพาะปลา ลูกชิ้นปิ้ง และไอศกรีมกะทิ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนื้อปลาหรือหมูเป็นต้นที่โขลกทำเป็นก้อนแล้วต้ม
อาหารคาว[N] meat dish, See also: meat diet, Ant. อาหารหวาน, ของหวาน, Example: อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยวและเผ็ด
ต้มเค็ม[N] meat or fish that is boiled with salt, Example: คุณพ่อบ่นอยากรับประทานปลาทูต้มเค็ม, Thai definition: ชื่ออาหารคาวอย่างหนึ่ง ใช้ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นมีหมูเป็นต้นเคี่ยวให้เข้าไส้หรือให้เปื่อย, ถ้าต้มตามแบบจีนมีรสเค็มแต่ถ้าต้มตามแบบไทยมีรสหวานเค็ม
ของคาว[N] meat, See also: fish, dish, food, Syn. กับข้าว, Ant. ของหวาน, Example: เขากินของคาวสลับกับของหวาน, Thai definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi (Thai sweetmeat)   FR: bualoi [m] (dessert thaï)
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat   FR: extraire le lait de coco
ขนมเบื้อง[n. exp.] (khanom beūang) EN: kind of Thai sweetmeat   
ขนมบัวลอย[n. exp.] (khanom būaløi) EN: Thai sweetmeat   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAT    M IY1 T
MEATS    M IY1 T S
MEATY    M IY1 T IY0
MEATH    M IY1 TH
MEATIER    M IY1 T IY0 ER0
MEATLESS    M IY1 T L AH0 S
MEATLOAF    M IY1 T L OW0 F
MEATBALL    M IY1 T B AO2 L
MEATBALLS    M IY1 T B AO2 L Z
MEATPACKER    M IY1 T P AE2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meat    (n) (m ii1 t)
Meath    (n) (m ii1 th)
meats    (n) (m ii1 t s)
meaty    (j) (m ii1 t ii)
meatier    (j) (m ii1 t i@ r)
meatball    (n) (m ii1 t b oo l)
meatiest    (j) (m ii1 t i i s t)
meatless    (j) (m ii1 t l @ s)
meat-safe    (n) - (m ii1 t - s ei f)
meatballs    (n) (m ii1 t b oo l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切肉刀[qiē ròu dāo, ㄑㄧㄝ ㄖㄡˋ ㄉㄠ, ] meat cleaver [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] meat dishes; mixed viands [Add to Longdo]
[ròu, ㄖㄡˋ, ] meat; flesh; pulp (of a fruit) [Add to Longdo]
肉商[ròu shāng, ㄖㄡˋ ㄕㄤ, ] meat merchant; butcher [Add to Longdo]
肉汁[ròu zhī, ㄖㄡˋ ㄓ, ] meat stock [Add to Longdo]
肉片[ròu piàn, ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] meat slice [Add to Longdo]
肉类[ròu lèi, ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] meat [Add to Longdo]
肉饼[ròu bǐng, ㄖㄡˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] meat patty [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] meat dishes; mixed viands [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] meat on the back of an animal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top