Search result for

limber

(54 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limber-, *limber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limber[ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber[VI] ที่งอได้
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber[VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber[N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
limber up[PHRV] เตรียมพร้อม, Syn. loosen up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
limber(adj) ดัดง่าย,อ่อน,งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I remember you used to be really loose and limber.ผมจะได้ว่าคุณเคยตัวอ่อนนี่นา New York, I Love You (2008)
You should actually, limber up as well especially, if you're going down that hill its very important.น่าจะวอมอัพก่อนนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังจะลงเนิน Zombieland (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
You are limber.นายน่ะใหม่เอี่ยม Chuck Versus the Anniversary (2010)
Go out with some sexy, limber ex-cheerleader from Alabama, who's just dying to discuss market projections and sales techniques.ไปหาสาวเซ็กซี่ลีลาพริ้ว อดีตเชียร์ลีดเดอร์จากอลาบาม่า ที่อยากคุยเรื่องภาวะตลาด และเทคนิคการขายจนตัวสั่น Love & Other Drugs (2010)
I gotta--I gotta limber up for all this bootlickingฉันได้ ฉันได้รับการยืดหยุ่นสูง ทั้งหมดนี้เหมือนกำลังประจบ Damien Darko (2011)
Point is, she should be out there getting some while she's still limber enough to enjoy it.ประเด็นคือ เธอควรจะออกไปล่าผู้ชายคนใหม่ ในขณะที่อู่เธอยังใช้ได้อยู่ Is This What You Call Love? (2012)
and gave birth unto these United States a pose so limber, they named it The Regal American Not-So-Bald Spread-Eagle.และให้กำเนิดท่าโพสโค้งงอ แก่ประเทศนี้ ที่ชื่อว่า "ท่าอเมริกาหว่างขาอ้าซ่าแสนสง่า" Naked (2013)
Oh, my goodness. You are limber!โอ พระเจ้า เธอช่างอ่อนช้อยจริงเชียว Bad Grandpa (2013)
And I want the roller limbered up for moving.และฉันต้องการลูกกลิ้ง อรชรขึ้นสำหรับการย้าย How I Won the War (1967)
Limber, though.เฮ้ Fight Club (1999)
- Limber tongue. Got it.- Limber ลิ้น ได้รับมัน Wrong Turn (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผละ[ADV] limply, See also: limberly, Example: เธอนั่งแผละลงที่โต๊ะอาหารทันทีที่กลับมาถึง, Thai definition: แสดงอาการอ่อนกําลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai khao) EN: mountaineer ; mountain climber   FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana   FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine   FR: liane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMBER    L IH1 M B ER0
LIMBERG    L IH1 M B ER0 G
LIMBERS    L IH1 M B ER0 Z
LIMBERT    L IH1 M B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
limbers    (v) (l i1 m b @ z)
limbered    (v) (l i1 m b @ d)
limbering    (v) (l i1 m b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
クライマー[, kuraima-] (n) climber [Add to Longdo]
肩慣らし[かたならし, katanarashi] (n,vs) warming or limbering up [Add to Longdo]
準備運動[じゅんびうんどう, junbiundou] (n,vs) warming (limbering) up; warming-up exercises [Add to Longdo]
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber [Add to Longdo]
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer [Add to Longdo]
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat [Add to Longdo]
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining [Add to Longdo]
予備運動[よびうんどう, yobiundou] (n) limbering up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limber \Lim"ber\ v. t. [imp. & p. p. {Limbered}
   (l[i^]m"b[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Limbering}.] (Mil.)
   To attach to the limber; as, to limber a gun.
   [1913 Webster]
 
   {To limber up}, to change a gun carriage into a four-wheeled
    vehicle by attaching the limber.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limber \Lim"ber\, a. [Akin to limp, a. [root]125. See {Limp},
   a.]
   Easily bent; flexible; pliant; yielding. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The bargeman that doth row with long and limber oar.
                          --Turbervile.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limber \Lim"ber\ (l[i^]m"b[~e]r), n. [For limmer, Icel. limar
   branches, boughs, pl. of lim; akin to E. limb. See {Limb} a
   branch.]
   1. pl. The shafts or thills of a wagon or carriage. [Prov.
    Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) The detachable fore part of a gun carriage,
    consisting of two wheels, an axle, and a shaft to which
    the horses are attached. On top is an ammunition box upon
    which the cannoneers sit.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Gutters or conduits on each side of the
    keelson to afford a passage for water to the pump well.
    [1913 Webster]
 
   {Limber boards} (Naut.), short pieces of plank forming part
    of the lining of a ship's floor immediately above the
    timbers, so as to prevent the limbers from becoming
    clogged.
 
   {Limber box} or {Limber chest} (Mil.), a box on the limber
    for carrying ammunition.
 
   {Limber rope}, {Limber chain} or {Limber clearer} (Naut.), a
    rope or chain passing through the limbers of a ship, by
    which they may be cleared of dirt that chokes them.
    --Totten.
 
   {Limber strake} (Shipbuilding), the first course of inside
    planking next the keelson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limber \Lim"ber\, v. t.
   To cause to become limber; to make flexible or pliant.
   --Richardson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limber
   adj 1: (used of e.g. personality traits) readily adaptable; "a
       supple mind"; "a limber imagination" [syn: {limber},
       {supple}]
   2: (used of artifacts) easily bent
   3: (used of persons' bodies) capable of moving or bending freely
     [syn: {limber}, {supple}]
   n 1: a two-wheeled horse-drawn vehicle used to pull a field gun
      or caisson
   v 1: attach the limber; "limber a cannon" [syn: {limber},
      {limber up}]
   2: cause to become limber; "The violist limbered her wrists
     before the concert"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top