Search result for

inept

(30 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inept-, *inept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inept[ADJ] ซึ่งขาดความสามารถ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ, Syn. unfit, inappropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inept(อินเนพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ชำนาญ,โง่,พิกล., See also: ineptitude n. ineptly adv. ineptness n., Syn. unfitted,unfit

English-Thai: Nontri Dictionary
inept(adj) โง่เขลา,เซ่อ,ทึ่ม,ไม่ถูกที่,ไม่สมควร,ไม่เหมาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you on some personal quest to redefine ineptitude?แม่งมึงกำลังทำภารกิจเสริมความโง่ให้ตัวเองหรือไงวะ Episode #1.5 (2008)
I am just sorry that you had to suffer his ineptitude for so long.ข้าเองก็ขออภัยพระองค์ด้วยที่ต้องทนกับ คนไม่เอาไหนแบบนั้นมาเสียนาน Goblin's Gold (2010)
This is the FBI. We're not completely inept.นี่คือ เอฟบีไอ เราไม่ได้โง่นะ The Town (2010)
By perhaps the most inept...โดยปกติแล้วพวกนักสืบโง่เง่าจะมาจากสกอตแลน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Your approach was stubborn, stupid, and tactically inept.วิธีของคุณมันรั้นและก็โง่ และไม่มีเทคนิคอย่างสิ้นเชิง Falling Ash (2011)
Or just inept, but the way Sofia treats people, it's no stretch to believe that someone wants her dead.หรือไม่ก็แค่โง่ แต่วิธีที่โซเฟียปฏิบัติกับคนอื่น Masquerade (2012)
Your ineptitude is staggering.การไร้ความสามารถของคุณทำให้คุณลังเล I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Alright people, since your egregious ineptitude is making me lose my will to live, I decided to bring in some of my best upperclassmen to help you up your game.เป็นไงบ้าง ฉันสบายดี -ก็นะขึ้นๆลงๆ ตอนนี้ฉันกับฟิน Glease (2012)
Yeah, he thought I was either unwilling or too inept to handle my assignment.ครับ เขาคิดว่าผมอาจไม่เต็มใจ หรือไม่เหมาะสม ที่จะทำภารกิจนี้ King's Castle (2013)
Unwilling or inept?ไม่เต็มใจ หรือ ไม่เหมาะสม? King's Castle (2013)
Entertain us with your ineptitude.คุณเป็นคนต่อไป โค้ชบาร์นส์ Economics of Marine Biology (2013)
I was wrong to think of you as inept, clumsy, imbecilic... Don't mention it.ฉันคิดผิดที่คุณ โง่บัดซบ ซุ่มซ่าม บ้าๆ บอๆ... Inspector Gadget 2 (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
INEPT    IH2 N EH1 P T
INEPTLY    IH2 N EH1 P T L IY0
INEPTNESS    IH2 N EH1 P T N AH0 S
INEPTITUDE    IH2 N EH1 P T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inept    (j) (i1 n e1 p t)
ineptly    (a) (i1 n e1 p t l ii)
ineptitude    (n) (i1 n e1 p t i t y uu d)
ineptitudes    (n) (i1 n e1 p t i t y uu d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na,n) clumsiness; awkwardness; ineptitude [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
役者馬鹿[やくしゃばか, yakushabaka] (n) good actor who is inept in all other matters; demon for acting who is utterly indifferent to all other concerns; skilled actor who knows little of life; person who excels in one occupation (profession) but lacks simple common sense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inept \In*ept"\, a. [L. ineptus; prefix. in- not + aptus apt,
   fit: cf. F. inepte. Cf. {Inapt}.]
   [1913 Webster]
   1. Not apt or fit; unfit; unsuitable; improper; unbecoming.
    [1913 Webster]
 
       The Aristotelian philosophy is inept for new
       discoveries.             --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Silly; useless; nonsensical; absurd; foolish.
    [1913 Webster]
 
       To view attention as a special act of intelligence,
       and to distinguish it from consciousness, is utterly
       inept.                --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inept
   adj 1: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
       style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing
       style"; "if the rumor is true, can anything be more inept
       than to repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy},
       {cumbersome}, {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]
   2: generally incompetent and ineffectual; "feckless attempts to
     repair the plumbing"; "inept handling of the account" [syn:
     {feckless}, {inept}]
   3: revealing lack of perceptiveness or judgment or finesse; "an
     inept remark"; "it was tactless to bring up those
     disagreeable" [syn: {inept}, {tactless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top