หรือคุณหมายถึง ensü?
Search result for

ensue

(26 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensue-, *ensue*. Possible hiragana form: えんすえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensue    [VI] ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, Syn. follow
ensue on    [PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก
ensue from    [PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ensueThe train was derailed, and panic ensued.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensue(เอนซิว') vi. ตามมา,เป็นผลตามมา, See also: ensuingly adv. ดูensue

English-Thai: Nontri Dictionary
ensue(vi) ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay   FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān rāideūoen) EN: monthly journal   FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ประจำเดือน[adj., adv.] (prajamdeūoen) EN: monthly   FR: mensuel ; mensuellement
รายเดือน[adj.] (rāideūoen) EN: monthly ; every month ; once a month   FR: mensuel
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: bimonthly expiatory ceremony of monks ; pray in every fortnigh   FR: prière bimensuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSUE    EH0 N S UW1
ENSUED    EH0 N S UW1 D
ENSUES    EH0 N S UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensue    (v) (i1 n s y uu1)
ensued    (v) (i1 n s y uu1 d)
ensues    (v) (i1 n s y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ensue \En*sue"\, v. t. [imp. & p. p. {Ensued}; p. pr. & vb. n.
   {Ensuing}.] [OF. ensevre, OF. & F. ensuivre, fr. L. insequi;
   in + sequi to pursue. See {Sue}.]
   To follow; to pursue; to follow and overtake. [Obs.] "Seek
   peace, and ensue it." --1 Pet. iii. 11.
   [1913 Webster]
 
      To ensue his example in doing the like mischief.
                          --Golding.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ensue \En*sue"\, v. i.
   To follow or come afterward; to follow as a consequence or in
   chronological succession; to result; as, an ensuing
   conclusion or effect; the year ensuing was a cold one.
   [1913 Webster]
 
      So spoke the Dame, but no applause ensued. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Damage to the mind or the body, or to both, ensues,
      unless the exciting cause be presently removed. --I.
                          Taylor.
 
   Syn: To follow; pursue; succeed. See {Follow}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensue
   v 1: issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end;
      "result in tragedy" [syn: {result}, {ensue}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top