Search result for

dran

(69 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dran-, *dran*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drank[V] ดื่ม (กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา drink)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drank(แดรงคฺ) v. อดีตกาลและกิริยาช่องที่3 ของdrink
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
quadrangle(ควอด'แรงเกิล) n. รูปสี่เหลี่ยม,เนื้อที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,อาคารที่สร้างรอบลานสี่เหลี่ยม, See also: quadrangular adj.
quadrant(ควอด'เรินทฺ) n. เสี้ยวหนึ่งของวงกลม (มีค่าarcเท่ากับ90องศา), See also: quadrantal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drank(vt) pt ของ drink
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
hydrant(n) ก๊อกน้ำ
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrant(n) หนึ่งในสี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man drank his coffee slowly.ชายชราดื่มกาแฟของเขาอย่าง ช้าๆ มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการได้ทุก วัน The Old Man and the Sea (1958)
Two hundred dollars... and you boys drank $300 worth of beer.$200 และพวกคุณดื่มเบียร์มูลค่า$300 The Blues Brothers (1980)
Listen, they want us to pay for the beer we drank.ฟังนะ พวกเขาต้องการให้พวกเราจ่ายเงินสำหรับเบียร์ที่พวกเราดื่ม The Blues Brothers (1980)
You know you boys owe me a lot of money for that beer you drank!พวกคุณต้องให้เงินผมเยอะสำหรับเบียร์ที่คุณดื่ม! The Blues Brothers (1980)
The poison you just drank, Dr.Jones.ยาพิษที่คุณเพิ่งดื่ม Dr.Jones Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
When she drank tomato juice she looked like a thermometer? Right.เธอดูเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ Punchline (1988)
I ate it and drank it and breathed it.ฉันกินมัน ดื่มมัน หายใจมัน Field of Dreams (1989)
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ Wuthering Heights (1992)
At the nightclub, he couldn't dance, so he drank.ที่ไนท์คลับ เขาเต้นไม่ได้ แล้วเขาเมา Wild Reeds (1994)
We sat and drank with the sun on our shoulders, and felt like free men.เรานั่งและดื่มกับดวงอาทิตย์บนไหล่ของเราและรู้สึกเหมือนคนฟรี The Shawshank Redemption (1994)
She always drank it out of the can. I should have known.เธอกินแบบยกกระป๋องทุกที ฉันน่าจะรู้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว... City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dranHe drank a bottle of wine.
dranHe drank a little.
dranHe drank very little of the water.
dranHe drank a glass of red wine.
dranHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
dranShe drank a cup of milk.
dranSo they hopped down to the spring and drank from the clear water.
dranShe drank the beer down.
dranHe drank that large beer mug dry.
dranHe drank too much strong green tea.
dranHe drank a cup of tea and then asked for another.
dranHe drank himself to death.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเดรนเยีย [n.] (haidrēnyīa) EN: Hortensia group, Hydrangea   
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
จตุภาค[n.] (jatuphāk) EN: quadrant   FR: quadrant [m]
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open   FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
นาฬิกาแดด[n.] (nālikā daēt) EN: sundial   FR: cadran solaire [m] ; horloge solaire [f]
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dial   FR: cadran [m] ; voyant [m]
รูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (rūp sīlīem) EN: quadrilateral ; trapezium   FR: quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ; trapèze [m] ; forme quadrangulaire [f]
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle

CMU English Pronouncing Dictionary
DRANE    D R EY1 N
DRANG    D R AE1 NG
DRANK    D R AE1 NG K
DRANEY    D R EY1 N IY0
DRANSFIELD    D R AE1 N S F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drank    (v) (d r a1 ng k)

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drangsal {f}tribulation [Add to Longdo]
drang eininvaded [Add to Longdo]
drang einirrupted [Add to Longdo]
drangengot through [Add to Longdo]
drangsalierento pester; to plague [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
アジサイ科;紫陽花科[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
クワドラント[, kuwadoranto] (n) {comp} quadrant [Add to Longdo]
クワドラントカードスロット[, kuwadorantoka-dosurotto] (n) {comp} quadrant card slot [Add to Longdo]
シュトゥルムウントドラング[, shutourumuuntodorangu] (exp) Sturm und Drang (ger [Add to Longdo]
ハイドランジア[, haidoranjia] (n) hydrangea [Add to Longdo]
ミッドレンジ[, middorenji] (n) {comp} midrange [Add to Longdo]
額紫陽花[がくあじさい;ガクアジサイ, gakuajisai ; gakuajisai] (n) (uk) Gaku hydrangea; Hydrangea macrophylla [Add to Longdo]
甘茶[あまちゃ, amacha] (n) hydrangea tea [Add to Longdo]
給水栓[きゅうすいせん, kyuusuisen] (n) hydrant; tap; faucet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミッドレンジ[みっどれんじ, middorenji] midrange [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top