ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quadrangular

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quadrangular-, *quadrangular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadrangular[ADJ] ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. rectangular, quadrilateral, plane, angular

English-Thai: Nontri Dictionary
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrangular prismปริซึมสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quadrangular (j) kwˈɒdrˈæŋgjulər (k w o1 d r a1 ng g y u l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
四角柱[しかくちゅう, shikakuchuu] (n) quadrangular prism [Add to Longdo]
四方竹[しほうちく, shihouchiku] (n) Tetragonocalamus quadrangularis (type of bamboo); Chimonobambusa quadrangularis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadrangular \Quad*ran"gu*lar\, a. [Cf. F. quadrangulaire.]
   Having four angles, and consequently four sides; tetragonal.
   -- {Quad*ran"gu*lar*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quadrangular
   adj 1: of or relating to or shaped like a quadrangle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top