Search result for

capo

(56 entries)
(0.2549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capo-, *capo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capo    [N] คาโป้, See also: ไม้ขวางสายกีตาร์ที่ทำให้เสียงสูงขึ้น
capo    [N] หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
capon    [N] ไก่ตอน (ตัวผู้)
caponize    [VT] ตอน, Syn. castrate, emasculate, neuter

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capons and caponizingไก่ตอนและการตอน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
capon(เค'พอน) n. ไก่ตอน
caponize(เค'พะไนซ) {caponized,caponizing,caponizes} vt. ตอนไก่
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
capon(n) ไก่ตอน
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got two gabagool, capocol, and a prosciut.ฉันมีสอง gabagool, capocol และ prosciut The Godfather (1972)
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน The Godfather (1972)
Naturally, you must expect me to attack with Capo Ferro.เจ้าคิดว่าข้าจะใช้ท่าของคาโป เฟอโรตอบโต้เหรอ? The Princess Bride (1987)
Naturally. But I find that Thibault cancels out Capo Ferro, don't you?แต่ข้าพบว่าท่าของธิบอลต์เจ๋งกว่าว่ะ The Princess Bride (1987)
His real name is Capone.ชื่อจริงคือ คาโปล. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Capone?คาโปลเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Well, the photo of Capone and Torrio in New York.ครับ ภาพของคาโปลกับทอร์ริโอ ในนิวยอร์ค The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Torrio and Capone took over Colosimo's operation.ทอร์ริโอ กับ คาโปล ยึด โคโลสิโม่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Yeah, well, what the hell do you know about it, Capone?ใช่, ดี, สิ่งที่นรกที่คุณรู้เกี่ยวกับมันอัลคาโปน? The Shawshank Redemption (1994)
N WHERYOU CAPOST ALL THIS INFORMATION ONLINE.มันเป็นที่ที่พ่อจะโพสท์เจ้าพวกนี้ลงไปได้หมด Pilot (2007)
Truman Capote meets H.R. Giger." What do you think?ทรูแมน คาโพท ที่เผชิญ กับ H.R. ไกเกอร์" นายว่าเป็นไง 1408 (2007)
You could teach him a little capoeira.- คุณสอนคาโปเอร่าได้นะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่ตอน [N] capon, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนหมูย่างเป็ดย่างไก่ตอนอะไรต่อมิอะไรทุกอย่าง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระโปรงหน้า[n.] (fā kraprōng nā) EN: hood ; bonnet   FR: capot
ไก่ตอน[n.] (kai tøn) EN: capon   FR: chapon [m]
กระโปรงรถ[n.] (kraprōng rot) EN: hood (of an automobile)   FR: capot (de voiture) [m]
ล้มเหลว[v.] (lomlēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through   FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ประทุน[n.] (prathun) EN: cover ; hood ; roof ; top or a cab   FR: capot [m] ; capote [f]
รถเปิดประทุน[n. exp.] (rot poēt prathun) EN: convertible   FR: voiture décapotable [f] ; décapotable [f] ; cabriolet [m]
สิบโท[n.] (sip-thō) EN: corporal   FR: caporal chef [m]
สิบตรี[n.] (sip-trī) EN: lance corporal ; private first class   FR: caporal [m]
ถุงยาง[n.] (thungyāng) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]
ถุงยางอนามัย[n.] (thung yāng anāmai) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPO    K AA1 P OW0
CAPON    K EY1 P AA2 N
CAPOTE    K AH0 P OW1 T
CAPONE    K AH0 P OW1 N
CAPONI    K AA0 P OW1 N IY0
CAPOTEN    K AH0 P OW1 T AH0 N
CAPOZZI    K AH0 P AA1 Z IY0
CAPORALE    K AA0 P AO0 R AA1 L IY0
CAPORASO    K AA0 P AO0 R AA1 S OW0
CAPOTE'S    K AH0 P OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capon    (n) (k ei1 p @ n)
Capone    (n) (k @ p ou1 n)
capons    (n) (k ei1 p @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カポエイラ;カポエラ[, kapoeira ; kapoera] (n) capoeira (por [Add to Longdo]
スカポライト[, sukaporaito] (n) scapolite [Add to Longdo]
ダカーポ[, daka-po] (n) da capo (ita [Add to Longdo]
蟹瞞;蟹瞞し[かにだまし;カニダマシ, kanidamashi ; kanidamashi] (n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae) [Add to Longdo]
十腕類[じゅうわんるい, juuwanrui] (n) (See 八腕類) decapods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡波耶拉[Kǎ bō yē lā, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄧㄝ ㄌㄚ, ] Capoeira [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  capo
      n 1: the head of a branch of an organized crime syndicate

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  capo
       boss, chief, leader
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top