ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boxé

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boxé-, *boxé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boxed[ADJ] ใส่หรือขายในกล่อง
boxed[SL] ตาย
boxer[N] นักมวย, Syn. fighter
boxer[N] สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
boxer[N] คนบรรจุกล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
boxer(n) นักมวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Boxers (Sports)นักมวย [TU Subject Heading]
Boxesกล่อง [TU Subject Heading]
Boxesหีบ [การแพทย์]
Boxes, Tiltingกล่องเหลี่ยม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าสังเวียน[N] boxing champion, See also: boxer, Thai definition: นักมวยที่มีชื่อเก่งมากและมีชื่อเสียง
นักมวย[N] boxer, See also: pugilist, fighter, prizefighter, Example: ยูมิโกะมีความสุขที่เป็นภรรยาของนักมวยชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ต่อยมวยเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]
การแข่งขันมวย[n. exp.] (kān khaengkhan mūay) FR: match de boxe [m]
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
กระจับ[n.] (krajap) EN: suspensory used by boxers   
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism   FR: boxe [f] ; pugilat [m]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing   FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]
มวยสากลสมัครเล่น[n. exp.] (mūay sākon samaklen) EN: amateur boxing   FR: boxe amateur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOXED    B AA1 K S T
BOXER    B AA1 K S ER0
BOXES    B AA1 K S AH0 Z
BOXES    B AA1 K S IH0 Z
BOXELL    B AA1 K S AH0 L
BOXERS    B AA1 K S ER0 Z
BOXER'S    B AA1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boxed    (v) bˈɒkst (b o1 k s t)
boxer    (n) bˈɒksər (b o1 k s @ r)
boxes    (v) bˈɒksɪz (b o1 k s i z)
boxers    (n) bˈɒksəz (b o1 k s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳手[quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] boxer, #40,916 [Add to Longdo]
拳击手[quán jī shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, / ] boxer, #61,953 [Add to Longdo]
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Boxer Rebellion, #95,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンタム級[バンタムきゅう, bantamu kyuu] (n) bantam-weight (boxer); (P) [Add to Longdo]
フライ級[フライきゅう, furai kyuu] (n) fly-weight (boxer); (P) [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]
ボクサー[, bokusa-] (n) boxer; (P) [Add to Longdo]
一重ね[ひとかさね, hitokasane] (n) suit; set of boxes [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
乙姫海老;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp [Add to Longdo]
掛子[かけご, kakego] (n) nesting boxes [Add to Longdo]
義和団[ぎわだん, giwadan] (n) (in Chinese history) the Boxers [Add to Longdo]
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top