Search result for

boxes

(42 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boxes-, *boxes*, boxe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxesกล่อง [TU Subject Heading]
Boxesหีบ [การแพทย์]
Boxes, Tiltingกล่องเหลี่ยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Said it was homemade. Old boxes, what?พูดได้ว่าเป็น"โฮมเมด" กล่องเก่าๆ.. Emancipation (2008)
This is about getting into the basement where the deposit boxes are.นี่มันเกี่ยวกับการเข้าไป ห้องใต้ดินที่มีตู้ฝากของอยู่ The Bank Job (2008)
I just had to come and have a look. Our future is in those boxes.ฉันควรต้องเข้ามาดู อนาคตของเราอยู่ในตู้พวกนี้ The Bank Job (2008)
What about all the other boxes?แล้วตู้อื่น ๆ ทั้งหมดล่ะ The Bank Job (2008)
If you would like to give us an itemized list of the content of your boxes, we may be able to ascertain...ถ้าคุณอยากจะให้รายการของกับเรา ที่เก็บไว้ในตู้ของคุณ - เราก็อาจไปดูให้คุณได้... The Bank Job (2008)
Which of the boxes were ransacked?ตู้ไหนที่ถูกปล้นไปบ้าง The Bank Job (2008)
Apparently there is a whole rose gallery stored in one of those boxes.เห็นได้ชัดว่ามีภาพทั้งหมด จากโรสแกลเลอรี่อยู่ในตู้พวกนั้น The Bank Job (2008)
You've got your review coming up next week, and I can't wait to start checking me off some big fucking boxes.อาทิตย์หน้ามีการเช็คสมรรถภาพการทำงาน และฉันจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว ในช่องชื่อนาย ฉันจะกากบาทตัวเป๋งๆเลย Wanted (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)
So he ticks all the jihadist boxes except he's innocent.เขาจุดชนวนระเบิด โดยเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ Body of Lies (2008)
Keys of the safety deposit boxes.กุญแจตู้นิรภัย Pilot (2008)
Open these boxes.เปิดตู้พวกนี้ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boxesBring as many boxes as you can carry.
boxesDo you have safety deposit boxes?
boxesHe carried six boxes at a time.
boxesHe saw something behind a lot of old boxes.
boxesI made these boxes my self.
boxesJohn came and moved some of the boxes.
boxesNow notebook computers are as common as lunch boxes.
boxesOutside the school, she saw people with no homes living in cardboard boxes.
boxesThe boxes vary in size from small to large.
boxesThe customs officials examined the boxes.
boxesThese boxes are made of plastic.
boxesWe found all the boxes empty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัก[n.] (klak) EN: [classifier : smalll boxes (matchboxes, tablets, pills ...)]   FR: [classificateur : petites boîtes (allumettes, pilules ...)]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOXES    B AA1 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boxes    (v) (b o1 k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一重ね[ひとかさね, hitokasane] (n) suit; set of boxes [Add to Longdo]
掛子[かけご, kakego] (n) nesting boxes [Add to Longdo]
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.) [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) [Add to Longdo]
重詰め;重詰[じゅうづめ, juudume] (n) (See 重箱) food packed in nest of lacquered boxes [Add to Longdo]
重箱[じゅうばこ, juubako] (n) multi-tiered food box; stacked boxes; (P) [Add to Longdo]
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name) [Add to Longdo]
組み重[くみじゅう, kumijuu] (n) nest of lacquer boxes [Add to Longdo]
中子;中心[なかご, nakago] (n) core; blade; middle of a nest of boxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Box \Box\, n.; pl. {Boxes} [As. box a small case or vessel with
   a cover; akin to OHG. buhsa box, G. b["u]chse; fr. L. buxus
   boxwood, anything made of boxwood. See {Pyx}, and cf. {Box} a
   tree, {Bushel}.]
   1. A receptacle or case of any firm material and of various
    shapes.
    [1913 Webster]
 
   2. The quantity that a box contain.
    [1913 Webster]
 
   3. A space with a few seats partitioned off in a theater, or
    other place of public amusement.
    [1913 Webster]
 
       Laughed at by the pit, box, galleries, nay, stage.
                          --Dorset.
    [1913 Webster]
 
       The boxes and the pit are sovereign judges.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A chest or any receptacle for the deposit of money; as, a
    poor box; a contribution box.
    [1913 Webster]
 
       Yet since his neighbors give, the churl unlocks,
       Damning the poor, his tripple-bolted box. --J.
                          Warton.
    [1913 Webster]
 
   5. A small country house. "A shooting box." --Wilson.
    [1913 Webster]
 
       Tight boxes neatly sashed.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. A boxlike shed for shelter; as, a sentry box.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach)
    (a) An axle box, journal box, journal bearing, or bushing.
    (b) A chamber or section of tube in which a valve works;
      the bucket of a lifting pump.
      [1913 Webster]
 
   8. The driver's seat on a carriage or coach.
    [1913 Webster]
 
   9. A present in a box; a present; esp. a Christmas box or
    gift. "A Christmas box." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) The square in which the pitcher stands.
     [1913 Webster]
 
   11. (Zool.) A Mediterranean food fish; the bogue.
     [1913 Webster]
 
   Note: Box is much used adjectively or in composition; as box
      lid, box maker, box circle, etc.; also with modifying
      substantives; as money box, letter box, bandbox, hatbox
      or hat box, snuff box or snuffbox.
      [1913 Webster]
 
   {Box beam} (Arch.), a beam made of metal plates so as to have
    the form of a long box.
 
   {Box car} (Railroads), a freight car covered with a roof and
    inclosed on the sides to protect its contents.
 
   {Box chronometer}, a ship's chronometer, mounted in gimbals,
    to preserve its proper position.
 
   {Box coat}, a thick overcoat for driving; sometimes with a
    heavy cape to carry off the rain.
 
   {Box coupling}, a metal collar uniting the ends of shafts or
    other parts in machinery.
 
   {Box crab} (Zool.), a crab of the genus {Calappa}, which,
    when at rest with the legs retracted, resembles a box.
 
   {Box drain} (Arch.), a drain constructed with upright sides,
    and with flat top and bottom.
 
   {Box girder} (Arch.), a box beam.
 
   {Box groove} (Metal Working), a closed groove between two
    rolls, formed by a collar on one roll fitting between
    collars on another. --R. W. Raymond.
 
   {Box metal}, an alloy of copper and tin, or of zinc, lead,
    and antimony, for the bearings of journals, etc.
 
   {Box plait}, a plait that doubles both to the right and the
    left.
 
   {Box turtle} or
 
   {Box tortoise} (Zool.), a land tortoise or turtle of the
    genera {Cistudo} and {Emys}; -- so named because it can
    withdraw entirely within its shell, which can be closed by
    hinged joints in the lower shell. Also, humorously, an
    exceedingly reticent person. --Emerson.
 
   {In a box}, in a perplexity or an embarrassing position; in
    difficulty. (Colloq.)
 
   {In the wrong box}, out of one's place; out of one's element;
    awkwardly situated. (Colloq.) --Ridley (1554)
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top