Search result for

zombie

(28 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zombie-, *zombie*
Possible hiragana form: ぞんびえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zombie[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ไม่มีชีวิตชีวาและขาดความสามารถใจการคิดด้วยตนเอง
zombie[N] ซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง, Syn. ghost, vampire
zombie[N] อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
zombie[N] เทพเจ้างูในแอฟริกาตะวันตกและหมู่เกาะแถบอินเดียตะวันตก, อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got a little zombie crush.มีซอมบี้น้อยๆไปด้วย Day of the Dead (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
No my friends... this is now "The United States Of Zombieland"ไม่สิเพื่อน ... ตอนนี้เป็น "ซอมบี้แลนด์" Zombieland (2009)
Rule#1 for survival in Zombieland...กฏข้อ 1 เพื่อเอาชีวิตรอดในซอมบี้แลนด์... Zombieland (2009)
It wasn't long before the zombies began to get clever.ไม่นานนัก ซอมบี้ได้เริ่มฉลาดขึ้น Zombieland (2009)
As zombie began to outnumber humansเมื่อจำนวนซอมบี้มีมากกว่าจำนวนคน Zombieland (2009)
I'm in Garland, Texas. That may look like zombies destroyed it, but that's actually Garland.ผมอยู่ที่การ์แลนด์ในเท็กซัส ซอมบี้ได้ทำลายสิ่งต่างๆและถึงที่นี่ Zombieland (2009)
Another rule to surviving Zombieland: 'Travel light'กฏข้อต่อไปในซอมบี้แลนด์ "ลดภาระ" Zombieland (2009)
I've always been kind of a loner, I avoided other people like they were zombies; even before they were zombies.ผมค่อนข้างจะสันโดษ, ผมจะหลีกเลี่ยงผู้คนให้มากที่สุด \ ไม่ว่าจะตอนเป็นซอมบี้หรือเป็นคน Zombieland (2009)
Now that they are all zombies, I kinda miss people.ถึงแม้ตอนนี้คนจะกลายเป็นซอมบี้กันหมดก็เหอะ, เฮ้อ ฉันคิดถึงคนอื่นๆจังเลย 51 00: 07: 31,380 Zombieland (2009)
But the thing I fear more than anything, yes, even more than zombies.แต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุด ใช่แล้ว มากกว่าซอมบี้อีก Zombieland (2009)
Which is what happened to me before Zombieland.ซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเอง ก่อนซอมบี้แลนด์ซะอีก Zombieland (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zombieAfter my husband's death I walked around like a zombie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีดิบ[n. exp.] (phī dip) EN: spirit of an uncremated dead ; zombie ; living dead   

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOMBIE    Z AA1 M B IY0
ZOMBIES    Z AA1 M B IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zombie    (n) (z o1 m b ii)
zombies    (n) (z o1 m b i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zombie {m}; Zombi {m}; wiederbeseelte Leiche {f} (Mystik)zombie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゾンビ[, zonbi] (n) zombie [Add to Longdo]
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zombie
   n 1: a dead body that has been brought back to life by a
      supernatural force [syn: {zombi}, {zombie}, {living dead}]
   2: (voodooism) a spirit or supernatural force that reanimates a
     dead body [syn: {zombi}, {zombie}, {zombi spirit}, {zombie
     spirit}]
   3: a god of voodoo cults of African origin worshipped especially
     in West Indies [syn: {zombi}, {zombie}, {snake god}]
   4: someone who acts or responds in a mechanical or apathetic
     way; "only an automaton wouldn't have noticed" [syn:
     {automaton}, {zombi}, {zombie}]
   5: several kinds of rum with fruit juice and usually apricot
     liqueur [syn: {zombie}, {zombi}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 zombie
  n.
 
   1. [Unix] A process that has died but has not yet relinquished its process
   table slot (because the parent process hasn't executed a wait(2) for it
   yet). These can be seen in ps(1) listings occasionally. Compare {orphan}.
 
   2. A machine, especially someone's {home box}, that has been cracked and is
   being used as part of a second-stage attack by miscreants trying to mask
   their home IP address. Especially used of machines being exploited in large
   gangs for a mechanized denial-of-service attack like Tribe Flood Network;
   the image that goes with this is of a veritable army of zombies mindlessly
   doing the bidding of a necromancer.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Zombie [tsɔmbiː] (n) , s.(m )
   zombie
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top