ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moon

M UW1 N   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moon-, *moon*
Possible hiragana form: もおん
English-Thai: Longdo Dictionary
moon(n) แข, พระจันทร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moon[N] พระจันทร์, See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
moon[VI] ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
moon[VI] คิดคำนึงถึง, See also: รำลึกถึง, นึกถึง, Syn. dream, fantasize, imagine
moonie[SL] โชว์ก้น
moonlit[ADJ] ที่สว่างด้วยแสงจันทร์
moonset[N] การขึ้นของพระจันทร์, See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น, Syn. moonrise
moonbeam[N] แสงจันทร์, Syn. moonlight, gleam
mooncalf[N] คนไร้หัวคิด, See also: คนโง่
moonless[ADJ] ซึ่งไม่มีแสงจันทร์, See also: ซึ่งไม่เห็นดวงจันทร์
moonrise[N] การขึ้นของพระจันทร์, See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น, Syn. moonset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonish(มู'นิช) adj. ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,อ้วนกลมและนิ่ม.
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeymoon(vi) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moonดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
Moon Faceไขมันเพิ่มสูงบริเวณหน้า, ลักษณะหน้ากลม, หน้ากลม, ใบหน้ากลม, หน้ากลมเหมือนพระจันทร์ [การแพทย์]
Moon worshipการบูชาพระจันทร์ [TU Subject Heading]
Mooney viscometerเครื่องมือวัดความหนืดของยางคอมพาวด์หรือยางที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ คงรูป นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมสมบัติการไหลของยางคอมพาวด์ ค่าความหนืดที่วัดได้จะเรียกว่าความหนืดมูนนี่ Mooney viscosity) วิธีการวัดค่าความหนืดมูนนี่ได้แสดงไว้ในมาตรฐาน ISO 289-1, ASTM D 1646, BS 1673: Part 3 [เทคโนโลยียาง]
Mooney viscosityความหนืดของยางดิบหรือยางคอมพาวด์ ทดสอบด้วยเครื่องวัดความหนืด Mooney viscometer ซึ่งเครื่องวัดดังกล่าวมีจานโลหะหมุนอยู่ในห้องใส่ยางภายใต้อุณหภูมิและความ ดันตามที่กำหนดไว้ การหมุนของจานโลหะในยางทำให้เกิดแรงบิด (torque) ขึ้น และจะขับให้สปริงรูปตัวยูเกิดการเคลื่อนที่ ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดการเคลื่อนที่ให้ออกมาเป็นมาตรที่เรียกว่า Mooney Viscosity เช่น 50 ML 1+4 (100C) 50 หมายถึง ค่าความหนืดที่วัดได้ในหน่วยมูนนี่ M หมายถึง Mooney L หมายถึง จานหมุนขนาดใหญ่ (ถ้าใช้จานหมุนขนาดเล็กให้ใช้อักษร S) 1 หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นยางก่อนทดสอบ เป็นนาที 4 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทดสอบ เป็นนาที 100 degree C หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ [เทคโนโลยียาง]
Moonfaceหน้ากลม, หน้าวงพระจันทร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
moonspeak (slang ) การพูดภาษาที่คนอื่นไม่เข้าใจ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
It was very dark. There was no moon.มันมืดมาก เป็นคืนแรม Rebecca (1940)
Woe to him who ran into a drunken Kapo in the moonlight.หากคืนไหน ออกมานั่งถ่าย พร้อมกับ คาโปว ที่เมามาย Night and Fog (1956)
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน The Old Man and the Sea (1958)
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
"Maybe he will come up with the moon.บางทีเขาอาจจะเกิดขึ้นกับดวง จันทร์ The Old Man and the Sea (1958)
Imagine how it would be if, every day, a man had to try to kill the moon.นึกว่ามันจะถ้าทุกวัน ชายคนหนึ่งที่มีการพยายามที่ จะฆ่าดวงจันทร์ The Old Man and the Sea (1958)
The moon runs away.ดวงจันทร์วิ่งหนีไป The Old Man and the Sea (1958)
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน The Old Man and the Sea (1958)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
"They promise the moon.♪ ต่างสัญญาให้ดาวเดือน ♪ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moonThe moon is coming up over the mountains.
moonThe sun is much larger than the moon.
moonI'm going to fly to the moon.
moonThe moon does not shine as brightly as the sun.
moonNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
moonThe rocket ought to have reaches the moon by now.
moonThe moon gave out her mild light.
moonFarmers often moonlight to supplement their incomes.
moonBy and by the moon appeared on the horizon.
moonThe space ship will get to the moon soon.
moonThe moon and stars were shining above us.
moonThere was a moon that night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข[N] moon, Syn. พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน, Example: นางหันหน้าไปมองดวงแขอย่างเศร้าใจยิ่งนัก, Count unit: ดวง, Thai definition: สิ่งที่ให้แสงสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
วิธู[N] moon, Syn. พระจันทร์, ดวงจันทร์, จันทร์, แข, Count unit: ดวง, Notes: (บาลี)
ศศิ[N] moon, Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์, พระจันทร์, Count unit: ดวง, Notes: (สันสกฤต)
ศศิธร[N] moon, Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี, พระจันทร์, Count unit: ดวง, Notes: (สันสกฤต)
แสงเดือน[N] moonlight, See also: moonshine, Syn. แสงจันทร์, Example: พอดิ้นกันไปใครร้อนก็ออกมารับลมกลางสวนมะพร้าวข้างนอก ชมแสงดาว แสงเดือน แล้วก็กลับเข้ามาวาดลีลา ต่ออย่างสบายใจ, Thai definition: ความสว่างที่เปล่งออกมาจากดวงจันทร์
เดือน[N] moon, Syn. จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร, Example: ดวงเดือนคืนนี้ส่องสว่างงดงาม, Count unit: ดวง
เดือนค้างฟ้า[N] moon that can be seen in the sky during the daytime, Example: วันนี้ฉันเห็นเดือนค้างฟ้า, Thai definition: ดวงจันทร์ที่ยังมองเห็นได้ในท้องฟ้าเวลากลางวัน
เดือนดับ[N] moonset, See also: setting moon, Thai definition: ดวงจันทร์ที่หายไปจากท้องฟ้า
เดือนมืด[N] waning moon, See also: moonless night, dark night, unlighted night, Example: ดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: เรียกคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงว่า คืนเดือนมืด
เดือนหงาย[N] waxing moon, See also: moonlit night, Example: เขาไปตกปลากันในคืนเดือนหงาย, Thai definition: เรียกคืนที่ดวงจันทร์มีแสงสว่างมาก โดยปกติหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā hannīmūn) EN: honeymoon period   FR: lune de miel [f]
เดือน[n.] (deūoen) EN: moon   FR: lune [f]
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon   FR: coucher de lune [m]
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khāng fā) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime   
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheun) EN: crescent moon   FR: lune croissante [f]
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night   FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
เดือนหงาย[n. exp.] (deūoen ngāi) EN: waxing moon ; moonlit night   FR: clair de lune [m]
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon   
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon   FR: pleine lune [f]
ดิถีของดวงจันทร์[n. exp.] (dithī khøng dūang jan) EN: phase of the moon   FR: phase de la lune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOON    M UW1 N
MOONS    M UW1 N Z
MOONE    M UW1 N
MOONEY    M UW1 N IY0
MOON'S    M UW1 N Z
MOONIE    M UW1 N IY0
MOONVES    M UW1 N V EH0 Z
MOONLIT    M UW1 N L IH2 T
MOONIES    M UW1 N IY0 Z
MOONLIKE    M UW1 N L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moon    (v) mˈuːn (m uu1 n)
moons    (v) mˈuːnz (m uu1 n z)
moony    (j) mˈuːniː (m uu1 n ii)
mooned    (v) mˈuːnd (m uu1 n d)
moonier    (j) mˈuːnɪəʴr (m uu1 n i@ r)
mooning    (v) mˈuːnɪŋ (m uu1 n i ng)
moonlit    (j) mˈuːnlɪt (m uu1 n l i t)
moonbeam    (n) mˈuːnbiːm (m uu1 n b ii m)
mooniest    (j) mˈuːnɪɪst (m uu1 n i i s t)
moonless    (j) mˈuːnləs (m uu1 n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] moon; month, #33 [Add to Longdo]
月亮[yuè liang, ㄩㄝˋ ㄌㄧㄤ˙, ] moon, #5,056 [Add to Longdo]
月饼[yuè bǐng, ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] moon cake (esp. for the Mid-Autumn Festival), #8,590 [Add to Longdo]
月光[yuè guāng, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] moonlight, #9,695 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] moon; (striped) toad, #27,608 [Add to Longdo]
白道[bái dào, ㄅㄞˊ ㄉㄠˋ, ] moon's path, #50,704 [Add to Longdo]
月球车[yuè qiú chē, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄜ, / ] moon buggy, #64,112 [Add to Longdo]
月岩[yuè yán, ㄩㄝˋ ㄧㄢˊ, ] moon rock, #138,594 [Add to Longdo]
月光石[yuè guāng shí, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ, ] moonstone [Add to Longdo]
月女神[yuè nǚ shén, ㄩㄝˋ ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, ] Moon Goddess [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mond {m} | Monde {pl}moon | moons [Add to Longdo]
Mondgestein {n}moon rocks [Add to Longdo]
Mondgöttin {f}moon goddess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
お月様;御月様[おつきさま, otsukisama] (n) (hon) the moon [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare) [Add to Longdo]
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
シムーン[, shimu-n] (n) simoon [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
ナイアード;ナイアド[, naia-do ; naiado] (n) (See ナイアス) Naiad (third moon of Neptune) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moon \Moon\ (m[=oo]n), n. [OE. mone, AS. m[=o]na; akin to D.
   maan, OS. & OHG. m[=a]no, G. mond, Icel. m[=a]ni, Dan. maane,
   Sw. m[*a]ne, Goth. m[=e]na, Lith. men[*u], L. mensis month,
   Gr. mh`nh moon, mh`n month, Skr. m[=a]s moon, month; prob.
   from a root meaning to measure (cf. Skr. m[=a] to measure),
   from its serving to measure the time. [root]271. Cf. {Mete}
   to measure, {Menses}, {Monday}, {Month}.]
   1. The celestial orb which revolves round the earth; the
    satellite of the earth; a secondary planet, whose light,
    borrowed from the sun, is reflected to the earth, and
    serves to dispel the darkness of night. The diameter of
    the moon is 2,160 miles, its mean distance from the earth
    is 240,000 miles, and its mass is one eightieth that of
    the earth. See {Lunar month}, under {Month}.
    [1913 Webster]
 
       The crescent moon, the diadem of night. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A secondary planet, or satellite, revolving about any
    member of the solar system; as, the moons of Jupiter or
    Saturn.
    [1913 Webster]
 
   3. The time occupied by the moon in making one revolution in
    her orbit; a month; as, it's been many moons since I last
    visited Washington. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) A crescentlike outwork. See {Half-moon}.
    [1913 Webster]
 
   5. The deliberately exposed naked buttocks. [slang]
    [PJC]
 
   {Moon blindness}.
    (a) (Far.) A kind of ophthalmia liable to recur at
      intervals of three or four weeks.
    (b) (Med.) Hemeralopia.
 
   {Moon dial}, a dial used to indicate time by moonlight.
 
   {Moon face}, a round face like a full moon.
 
   {Moon madness}, lunacy. [Poetic]
 
   {Moon month}, a lunar month.
 
   {Moon trefoil} (Bot.), a shrubby species of medic ({Medicago
    arborea}). See {Medic}.
 
   {Moon year}, a lunar year, consisting of lunar months, being
    sometimes twelve and sometimes thirteen.
 
   {blue moon}, see {blue moon} in the vocabulary.
 
   {many moons}, a long time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moon \Moon\, v. t. [imp. & p. p. {Mooned}; p. pr. & vb. n.
   {Mooning}.]
   1. To expose to the rays of the moon.
    [1913 Webster]
 
       If they have it to be exceeding white indeed, they
       seethe it yet once more, after it hath been thus
       sunned and mooned.          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose one's naked buttocks to (a person); -- a vulgar
    sign of contempt or disrespect, sometimes done as a prank.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moon \Moon\, v. i.
   To act if moonstruck; to wander or gaze about in an
   abstracted manner.
   [1913 Webster]
 
      Elsley was mooning down the river by himself. --C.
                          Kingsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Moon
   n 1: the natural satellite of the Earth; "the average distance
      to the Moon is 384,400 kilometers"; "men first stepped on
      the moon in 1969" [syn: {Moon}, {moon}]
   2: any object resembling a moon; "he made a moon lamp that he
     used as a night light"; "the clock had a moon that showed
     various phases"
   3: the period between successive new moons (29.531 days) [syn:
     {lunar month}, {moon}, {lunation}, {synodic month}]
   4: the light of the Moon; "moonlight is the smuggler's enemy";
     "the Moon was bright enough to read by" [syn: {moonlight},
     {moonshine}, {Moon}]
   5: United States religious leader (born in Korea) who founded
     the Unification Church in 1954; was found guilty of
     conspiracy to evade taxes (born in 1920) [syn: {Moon}, {Sun
     Myung Moon}]
   6: any natural satellite of a planet; "Jupiter has sixteen
     moons"
   v 1: have dreamlike musings or fantasies while awake; "She
      looked out the window, daydreaming" [syn: {daydream},
      {moon}]
   2: be idle in a listless or dreamy way [syn: {moon}, {moon
     around}, {moon on}]
   3: expose one's buttocks to; "moon the audience"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top