Search result for

midi

(55 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midi-, *midi*
Possible hiragana form: みぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MIDI[N] คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
midiron[N] ไม้ตีกอล์ฟหัวเหล็ก
midi system[N] ระบบเครื่องเสียงแบบหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี <คำอ่าน>ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
midi- "ครึ่งน่อง","ครึ่งขาอ่อน"
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
humidify(ฮิวมิด'ดะไฟ) vt. ทำให้ชื้น., See also: humidification n.
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness,moisture

English-Thai: Nontri Dictionary
humidity(n) ความชื้น,ความเปียกชื้น,ความชื้นสัมพัทธ์
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MIDI (Standard)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
Midinterval Periodช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Midichlorians.มิดิคลอเรี่ยน Heroic Origins (2013)
Midichlorians!มิดิคลอเรี่ยน Heroic Origins (2013)
We got to get to Midian and save Molly.เราต้องไปให้ถึงมีเดียนและช่วยมอลลี่ Under the Mask (2015)
Just get her to Midian.พาเธอไปมิเดียน Under the Mask (2015)
We land in Midian at 7:00 p.m.เครืองจะลงที่มิเดียนเวลา 19: 00 น. Under the Mask (2015)
Scanning Midian, Colorado, Renautas Corporation.กำลังสแกนมิเดียน โคโลราโด องค์กรเรนอตัส Under the Mask (2015)
So if you love Evernow as much as I do, dress up as your favorite character and meet us tomorrow morning at the gates of Renautas in Midian.ถ้าคุณรัก เอเวอร์นาว เหมือนผม แต่งตัวเหมือนตัวละครโปรดของคุณ แล้วมาพบเราพรุ่งนี้เช้า The Needs of the Many (2015)
Like "Glenn and Gary suck Ross' midi cock and drop their hairy nuts in his eager mouth".เหมือน เกรน แอนด์ แกรี่ เย็ด รอส อมจู๋ แล้วก็หย่อนไข่ลงอไปในบางมัน Zack and Miri Make a Porno (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายนี้[n. exp.] (bāi nī) FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความชื้น[n.] (khwām cheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness   FR: humidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDI    M IY1 D IY0
MIDI'S    M IY1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midinette    (n) (m i2 d i n e1 t)
midinettes    (n) (m i2 d i n e1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
身近[みぢか, midika] (adj) (คน)ใกล้ตัว,(คน)ในแวดวง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Midimode {f}midi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[, oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
スタンダードMIDIファイル[スタンダードミディファイル, sutanda-domideifairu] (n) {comp} Standard MIDI File; SMF [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ピリミジン[, pirimijin] (n) pyrimidine [Add to Longdo]
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P) [Add to Longdo]
ミディコミ[, mideikomi] (n) (abbr) (See MIDI) MIDI communication [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity [Add to Longdo]
ミディ[みでい, midei] MIDI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 midi
   adj 1: used of women's clothing having a hemline at mid-calf;
       "midiskirts"; "wore her dresses midi length" [ant:
       {maxi}, {mini}]
   n 1: the southern part of France
   2: a standard protocol for communication between electronic
     musical instruments and computers [syn: {musical instrument
     digital interface}, {MIDI}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MIDI
     Musical Instruments Digital Interface (MIDI)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 midi [midi]
   midday; noon
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 midi
 
 1. midi, baldıra kadar inen (giysi)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top