Search result for

lager

(75 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lager-, *lager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lager[N] เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lagerfeld's birthday party. Oh, it--it was fun- โอ้ มันสนุกมากเลยค่ะ There Might be Blood (2008)
Although I can call upon 1.2 grams of fibre, which doesn't feature in your lager.ซึ่งมันจะเพิ่มไขมันให้ 28 กรัม แม้ว่าชั้นจะบอกว่ามันมี ไฟเบอร์อยู่ 1.2 กรัม Everyone (2009)
I think that's a lager, right?ผมว่านั่นมันเบียร์นะ? Thanksgiving (2011)
Champagne and a lager, please.แชมเปญและเบียร์กรุณา. One Chance (2013)
Get me half a lager, babe.Get ฉันครึ่งเบียร์ทารก. One Chance (2013)
My lady Lagertha,นายหญิง ลาร์เกอร์ธ่า A King's Ransom (2013)
If Lagertha were here, she'd cut his balls off.ถ้าท่านแม่อยู่ที่นี่เขาคงโดนตัดไข่ไปแล้ว All Change (2013)
Shall I tell that to Lagertha, your wife?งั้นข้าจะไปบอกกับท่านแม่ ผู้ที่เป็นเมียของท่าน เจ้าต้องการบ้างรึ All Change (2013)
- Hi, love. Look, I got you, um, six of the German lagers and I got sausages.มองฉันมีคุณหก lagers เยอรมันและผมได้รับไส้กรอก Locke (2013)
Lager Dee main.ลาเดอร์ ดี เมน. Now You See Me, Now You Don't (2013)
We have pins in Lagerfeld and house of McQueen to design the first shoot.เรามีช่างภาพที่ดีที่สุด เรามีเข็มกลัดของลาเกอร์เฟลด์ และบ้านของแมคควีน Confession (2013)
Is it true that Karl Lagerfeld is your uncle and he restocks this closet every year?จริงหรือเปล่าที่ คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ คือลุงของเธอ และเขาก็โละเสื้อผ้าตู้นี้ให้ใหม่ทุกปี Chainsaw (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์สด[N] lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
อินทนิล[n.] (inthanin) EN: Lagerstroemia   
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel   FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ปวด[v. exp.] (kaē pūat) EN: alleviate pain   FR: soulager la douleur
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax   FR: détendre ; se détendre ; soulager
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours   
คนขายขนมปัง[n.] (khonkhāi khanom pang) EN: baker   FR: boulager [m] ; boulangère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAGER    L AA1 G ER0
LAGERFELD    L AA1 G ER0 F EH0 L D
LAGERFELD    L EY1 G ER0 F EH0 L D
LAGERGREN    L EY1 G ER0 G R EH0 N
LAGERQUIST    L EY1 G ER0 K W IH2 S T
LAGERSTROM    L EY1 G ER0 S T R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lager    (n) (l aa1 g @ r)
lagers    (n) (l aa1 g @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., See also: S. aufbewahren,
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Ablagerung(n) |die, pl. Ablagerungen| ตะกอน, สิ่งที่ทับถมกันเป็นตะกอน, See also: R. Niederschlag
Reifelager(n) |das, nur Sg.| การสุก(ของผลไม้หรือเนยแข็ง), การบ่มให้สุก เช่น Der Gouda mittelalt ist ein im Natur-Reifelager gereifter Käse mit 48 % Fett i.Tr. und damit Scheibe für Scheibe ein Genuss.; Die weisse Traube aus Frankreich verleiht diesem Schaumwein eine unnachahmliche Noblesse. Die schonende zweite Gährung und das lange Reifelager auf der Hefe sind die Garantie für meisterhafte Qualität und exzellenten Geschmack.
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lager {n}camp [Add to Longdo]
Lager {n} | Lager {pl}encampment | encampments [Add to Longdo]
Lager {n} [techn.]bearing [Add to Longdo]
Lager {n}store [Add to Longdo]
Lager {n}; Lagerhaus {n} | Lager {pl}; Lagerhäuser {pl}storehouse | storehouses [Add to Longdo]
Lager für Ersatzteiledepot [Add to Longdo]
Lagerauffüllung {f}accumulation of inventories [Add to Longdo]
Lagerbestand {m}stock [Add to Longdo]
Lagerbestandskontrolle {f}; Lagerkontrolle {f}; Bestandsüberwachung {f}stock control [Add to Longdo]
Lagerbier {n}lager; lager beer [Add to Longdo]
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair [Add to Longdo]
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal [Add to Longdo]
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge [Add to Longdo]
Lagerbuchführung {f}; Materialbuchführung {f}store accounting [Add to Longdo]
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラガービール[, raga-bi-ru] (n) lager beer [Add to Longdo]
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children) [Add to Longdo]
村芝居[むらしばい, murashibai] (n) play put on in a village; play put on by villagers [Add to Longdo]
村人[むらびと, murabito] (n) villager; (P) [Add to Longdo]
村民[そんみん, sonmin] (n) villager; (P) [Add to Longdo]
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan [Add to Longdo]
百日紅;猿滑;猿滑り[さるすべり;ひゃくじつこう(百日紅);しび(猿滑);サルスベリ, sarusuberi ; hyakujitsukou ( sarusuberi ); shibi ( saru katsu ); sarusuberi] (n) (uk) crape myrtle (Lagerstroemia indica) [Add to Longdo]
里人[さとびと;りじん, satobito ; rijin] (n) villager; village folk; countryfolk [Add to Longdo]
略奪者[りゃくだつしゃ, ryakudatsusha] (n) looter; plunderer; pillager; marauder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lager \La"ger\, n.
   Lager beer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lager
   n 1: a camp defended by a circular formation of wagons [syn:
      {laager}, {lager}]
   2: a general term for beer made with bottom fermenting yeast
     (usually by decoction mashing); originally it was brewed in
     March or April and matured until September [syn: {lager},
     {lager beer}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lager
   depository
   box‐room; storageroom
   warehouse
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lager [laɤ°ər]
   bearing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lager [laːgr] (n) , pl.
   encampments; storehouses
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lager [laːgr] (n) , s.(n )
   bed; camp; encampment; stock; store; storehouse; warehouse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top