ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erziehungslager

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erziehungslager-, *erziehungslager*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erziehungslager มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erziehungslager*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Re-education camps, they call it.- Sie nennen es UmerziehungslagerRed Dawn (1984)
If you were Vietnamese, you'd be in a reeducation camp pulling turnips.Wären Sie Vietnamese, wären Sie in einem Umerziehungslager und würden Rüben ernten. Salvador (1986)
I think three weeks of re-education camp could fix everything.Ich bin sicher, ein paar Wochen Umerziehungslager werden alles richten. Snow White (2005)
You get out of law school, It's like getting out of boot camp.Du verlässt die Juraschule, das ist, als ob du das Erziehungslager verlässt. The Chain of Screaming (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?Waren Sie wegen des Reis oder den Umerziehungslagern dort? Birthmarks (2008)
Is your dad still in political prison?Ist dein Vater immer noch im UmerziehungslagerUnder the Hawthorn Tree (2010)
He's still in political prison.Er ist im UmerziehungslagerUnder the Hawthorn Tree (2010)
That bitch got me remanded to rehab, banished from Bible Camp and abandoned in Belarus, all for her own enjoyment.Das Miststück hat mich ins Erziehungslager gebracht, aus dem Bibel-Camp werfen und nach Weißrussland verschleppen lassen. G.G. (2012)
Boot camp for first offenders, high success rate.Erziehungslager für Erststraftäter, hohe Erfolgsrate. Secrets and Lies (2012)
Hazelwood Behavioral Correction CampErziehungslager Hazelwood Family Weekend (2013)
Gated communities... for when you really miss boot camp.Geschlossene Wohnanlagen-- für wenn einem das Erziehungslager richtig fehlt. What Matters Most (2013)
He's an escapee from a reeducation center.Er ist ein Flüchtling aus einem UmerziehungslagerEveryone Says I Love You (2013)
The Willoughby reeducation center is up and running, sir.Das Umerziehungslager in Willoughby ist in Betrieb, Sir. Exposition Boulevard (2014)
Re-education to help them be successful in the new order.Umerziehungslager, um ihnen zu helfen, in der neuen Ordnung erfolgreich zu sein. The Eye (2014)
I think it's one of those conversion camps for gay dudes.Das ist ein Umerziehungslager für Schwule. 4th Man Out (2015)
If this was in the old days, they will be re-educated.Diesen Chaoten hätte man früher in Umerziehungslagern Benehmen beigebracht. Train to Busan (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top