Search result for

kale

(70 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kale-, *kale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kale[N] กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม, Syn. cole, colewort
kaleidoscope[N] กล้องคาเลโดสโคป, See also: กล้องส่องภาพซึ่งเกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกอบกันในกล้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kale(เคล) n. พืช คล้ายกะหล่ำปลี.
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
hyperkalemiaภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง
hypokalemiaภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
kale(n) ผักกะหล่ำชนิดหนึ่ง
kaleidoscope(n) ภาพลานตา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kaleผักเคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this for the Kaleidoscope shoot with Paolo?นี่เสื้อผ้าสำหรับถ่ายคาไลโดสโคปกับเปาโลใช่มั้ย Confessions of a Shopaholic (2009)
Kaleigh-kins.เคลลี่-คินส์ Cook (2009)
Opticor 202, with kaleidoscope enhancement.รุ่น ออฟติคอร์ 202 พร้อมตัวปรับสี Repo Men (2010)
We were all running the Caragh together, me, Kaleigh, Ryan.เรากำลังเปิดคาเรจด้วยกัน ผม คาลี และไรอัน Leap Year (2010)
And I thought that me and Kaleigh were mad for each other.แล้วผมก็เคยคิดว่า ผมกับคาลีคลั่งกันและกัน Leap Year (2010)
Kaleigh.คาลี Leap Year (2010)
The kalends are upon us.วันแรกกำลังมาถึง The Thing in the Pit (2010)
Kalevala.แห่งดาวเคราะห์คาเลวาลา Voyage of Temptation (2010)
On kalevala.จากกลุ่มผู้เฝ้าความตายบนคาเลวาลา Duchess of Mandalore (2010)
Garrett turned this kaleidoscope over and over in his mind.อนุภาคแรง เช่นโฟตอนหรืออนุภาคที่อ่อนแอแรง Is There a Creator? (2010)
A little bit like a kaleidoscope, where you look in with a lot of mirrors, and there's only one little pattern, but it's reflected and reflected in mirrors, and it looks very complicated.และมันก็ดูมีความซับซ้อนมาก ปรากฏการณ์ฮิกส์เป็นวิธีที่น่าพอใจมาก การลดความซับซ้อนของ รุ่นมาตรฐานของเรา What Are We Really Made Of? (2010)
They'd send you a bunch of kale.เขาจะส่งกะหล่ำมาให้นายเป็นเข่ง A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale   
คะน้าฮ่องกง[n. exp.] (khanā Hǿng Kong) EN: kale   
ผักคะน้า[n. exp.] (phak khanā) EN: kale ; Chinese kale   FR: chou frisé [m]
ผักคะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (phak khanā mū krøp) EN: fried kale with crispy   
ถ้ำมอง[n.] (thammøng) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope   

CMU English Pronouncing Dictionary
KALE    K EY1 L
KALEN    K EY1 L AH0 N
KALER    K EY1 L ER0
KALEY    K EY1 L IY0
KALEEL    K AE1 L IY0 L
KALETA    K AE1 L EH0 T AH0
KALEIDA    K AH0 L AY1 D AH0
KALEIDOSCOPE    K AH0 L AY1 D AH0 S K OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kale    (n) (k ei1 l)
kalends    (n) (k a1 l e n d z)
kaleidoscope    (n) (k @1 l ai1 d @ s k ou p)
kaleidoscopes    (n) (k @1 l ai1 d @ s k ou p s)
kaleidoscopic    (j) (k @1 l ai2 d @ s k o1 p i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalebasse {f}calabash [Add to Longdo]
Kaleidoskop {n}kaleidoscope [Add to Longdo]
Kalender {m} | Kalender {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalendarium {n} | Kalendarien {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}calendar year [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}legal year [Add to Longdo]
Kalendermonat {m}calendar month [Add to Longdo]
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum [Add to Longdo]
Kalenderuhr {f}calendar watch [Add to Longdo]
kaleidoskopischkaleidoscopic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カライダ[, karaida] (n) {comp} Kaleida [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
ケール[, ke-ru] (n) (See 羽衣甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
羽衣甘藍[はごろもかんらん;ハゴロモカンラン, hagoromokanran ; hagoromokanran] (n) (uk) (See 緑葉甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia [Add to Longdo]
百色眼鏡[ひゃくいろめがね, hyakuiromegane] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
万華鏡[まんげきょう;ばんかきょう, mangekyou ; bankakyou] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara) [Add to Longdo]
緑葉甘藍[りょくようかんらん;リョクヨウカンラン, ryokuyoukanran ; ryokuyoukanran] (n) (uk) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万花筒[wàn huā tǒng, ㄨㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄊㄨㄥˇ, / ] kaleidoscope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こよみ, koyomi] Kalender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kale \Kale\, n. [Scot. kale, kail, cale, colewort, Gael. cael;
   akin to Ir. cal, W. cawl, Armor. kaol. See {Cole}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A variety of cabbage in which the leaves do not
    form a head, being nearly the original or wild form of the
    species. [Written also {kail}, and {cale}.]
    [1913 Webster]
 
   2. See {Kail}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Sea kale} (Bot.), a European cruciferous herb ({Crambe
    maritima}), often used as a pot herb; sea cabbage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kale
   n 1: informal terms for money [syn: {boodle}, {bread},
      {cabbage}, {clams}, {dinero}, {dough}, {gelt}, {kale},
      {lettuce}, {lolly}, {lucre}, {loot}, {moolah}, {pelf},
      {scratch}, {shekels}, {simoleons}, {sugar}, {wampum}]
   2: a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a
     head [syn: {kale}, {kail}, {cole}, {borecole}, {colewort},
     {Brassica oleracea acephala}]
   3: coarse curly-leafed cabbage [syn: {kale}, {kail}, {cole}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 citadel
 
 1. hisar, kale
 2. harp gemisinde zırhlı bölme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fastness
 
 1. metanet
 2. kale, istihkâm, emin yer
 3. sağlamlık
 4. sürat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fort
 
 1. kale, hisar
 2. istihkâm. hold the fort savunmak, müdafaa etmek
 3. işi devam ettirmek, yürütmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 keep
 
 1. geçim
 2. himaye
 3. kale
 4. kale zindanı. for keeps her zaman için, temelli olarak, sonuna kadar. He earns his keep Geçimini sağlıyor. He' not worth his keep Masrafına değmez.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stronghold
 
 1. müstahkem yer, kale
 2. iyi muhafaza edilmiş mevki.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top