ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coventrys

K AH1 V AH0 N T R IY0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coventrys-, *coventrys*, coventry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coventrys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coventrys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send someone to Coventry[IDM] ไม่ยุ่งด้วย, See also: ไม่เสวนาด้วย, ไม่พูดด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bond Air is go, that's decided. Check with the Coventry lot.ปล่อย บอนด์แอร์ ได้ ผลอนุมัติแล้ว ยืนยันกับพวกคัฟเวนทรีให้ชัดอีกทีด้วย A Scandal in Belgravia (2012)
'Check with the Coventry lot.'ยืนยันกับพวกคัฟเวนทรีให้ชัดอีกทีด้วย A Scandal in Belgravia (2012)
Coventry.-คัฟเวนทรี A Scandal in Belgravia (2012)
What's Coventry got to do with anything?ว่าแต่คัฟเวนทรีนี่หมายถึงอะไรหรอคะ? A Scandal in Belgravia (2012)
Coventry was going to get bombed, because they'd broken the German code, but didn't want the Germans to know that, so they let it happen anyway.คัฟเวนทรีกำลังจะโดนระเบิด เพราะมีคนแก้รหัสของฝ่ายเยอรมันได้ แต่ฝั่งพันธมิตรไม่อยากให้เยอรมันรู้ตัว -พวกเขาเลยปล่อยให้เมืองโดนระเบิดอยู่ดี A Scandal in Belgravia (2012)
Coventry all over again.ซ้ำรอยกับคัฟเวนทรีสินะ A Scandal in Belgravia (2012)
The Coventry conundrum."ปริศนาคัฟเวนทรี" A Scandal in Belgravia (2012)
"coventry city last won the f.a. cup in what year?"Che Guevara. In welchem Jahr holte Coventry City zuletzt den FIFA Cup? Spam (1970)
"coventry city last won the f.a. cup in what year?"Ich gebe die Frage weiter. Wann hat Coventry City den Pokal gewonnen? Spam (1970)
Coventry city have never won the f.a. cup.Coventry City hat den FIFA Pokal noch nie gewonnen. Spam (1970)
It's a long drive- from Coventry, isn't it?Man fährt lange von Coventry, nicht? The Naked Ant (1970)
No, he settled in Coventry.Nein, er ließ sich in Coventry nieder. House of Dark Shadows (1970)
Coventry city, nil, mr. johnson's una, three.Coventry City, null, Mr. Johnsons Una, drei. The British Showbiz Awards (1973)
Coventry going down at home there.Das war's dann wohl für CoventryThe British Showbiz Awards (1973)
I rather falncy a skulll-faced woman, deformed becaulse she peeped throulgh a keyhole, like Tom of Covelntry.Ich hätte gerne eine Frau mit Totenkopfgesicht, die verunstaltet ist, weil sie durch ein Schlüsselloch guckte, wie Tom von CoventryGothic (1986)
I'm going to Leicester, and then to Coventry.Ich gehe nach Leicester, dann nach CoventryLady Jane (1986)
Mam went begging again at the St. Vincent de Paul.Er ist in Coventry. Mami ging wieder zu St. Vincent de Paul betteln. Angela's Ashes (1999)
When he started selling weed to the kids at Coventry, I didn't say shit.Als er anfing, den Kids in Coventry Gras zu verkaufen, sagte ich nichts. 25th Hour (2002)
"Following the premature death of His Excellency, the Governor of Coventry Island, "we hear the post is to be offered to the distinguished veteran of Waterloo,"Nach dem Ableben seiner Exzellenz, dem Gouverneur von Coventry Island, wurde uns mitgeteilt, dass der Posten dem hervorragenden Waterloo-Veteranen, Vanity Fair (2004)
I figured you still owed me one since I saved your ass those mick dickheads on Coventry street, that night.Ich denke Du schuldest mir noch einen nachdem ich Deinen Arsch gerettet habe vor diesen Schwachköpfen in der Coventrystraße, in dieser einen Nacht. Reunion (2006)
Or Coventry.Oder in CoventryIn Bruges (2008)
But it's only to Coventry, which doesn't sound too dangerous.Aber es ist nur nach Coventry, was nicht sehr gefährlich klingt. Episode #2.2 (2011)
She was from Coventry, but she... moved to London.Sie war aus Coventry, aber sie ist... nach London gezogen. Hugo (2011)
Check with the Coventry lot.Klär das mit den Coventry-Leuten. A Scandal in Belgravia (2012)
Check with the Coventry lot.Klär das mit den Coventry-Leuten. A Scandal in Belgravia (2012)
- Coventry.- CoventryA Scandal in Belgravia (2012)
What's Coventry got to do with anything?Was hat Coventry mit all dem zu tun? A Scandal in Belgravia (2012)
In the Second World War the Allies knew that Coventry was going to get bombed because they'd broken the German code but they didn't want the Germans to know that they'd broken the code.Die Alliierten sollen vom Angriff auf Coventry gewusst haben, weil sie den Code geknackt hatten. Das durften die Deutschen nicht wissen. A Scandal in Belgravia (2012)
Coventry all over again.Wie schon bei CoventryA Scandal in Belgravia (2012)
The Coventry conundrum.Das Coventry-Dilemma. A Scandal in Belgravia (2012)
At Coventry upon Saint Lambert's Day. There shall your swords and lances arbitrate The swelling difference of your settled hate.Zu Coventry, auf Sankt-Lambertus-Tag, da soll entscheiden eure Lanze und Schwert den Zwist des Hasses, den ihr steigernd nährt. Richard II (2012)
Bardolph, get thee before to Coventry. Fill me a bottle of sack.Bardolph, mach dich voraus nach Coventry, füll mir eine Flasche mit Sherry. Henry IV, Part 1 (2012)
Has he seen Coventry?War er schon in CoventryThe Man in the Tree (2013)
Oh, I need to stop at Record Rev on Coventry.Ich muss bei Records Rev in Coventry vorbei. The Lighthouse (2013)
Let's get Coventry up here.Holen wir Coventry her. On the Line (2013)
Detective Coventry.Detective CoventryOn the Line (2013)
This is the same Detective Coventry who botched the Allie Wabash investigation.Das ist derselbe Detective Coventry, der die Allie Wabash Untersuchung versaut hat. On the Line (2013)
Well, your colleague, Detective Coventry, came by my studio earlier, and... well, he asked me about Allie Wabash and the polygraph that I had taken.Naja, Ihr Kollege, Detective Coventry, kam vorhin in mein Studio... Tja, er fragte mich nach Allie Wabash und dem Lügendetektortest, den ich machte. On the Line (2013)
We were just discussing Detective Coventry, weren't we?Wir haben gerade über Detective Coventry gesprochen, oder? On the Line (2013)
But Detective Coventry has made him lowering his guard nigh on impossible.Aber Detective Coventry hat es nahezu unmöglich gemacht, dass er nicht auf der Hut ist. On the Line (2013)
You wound Coventry up.Du bringst Coventry gegen dich auf. On the Line (2013)
Or it's straight back...to Coventry.Sonst geht es sofort zurück nach CoventryThe Mysteries of the Rosary (2014)
I sent an emissary to London and one to Erik's brother in Coventry.Ich habe einen Abgesandten nach London geschickt, und einen zu Eriks Bruder nach CoventryPilot: Part 1 (2015)
No, but we're playing the Coventry tomorrow night.- Nein. Aber wir spielen morgen Abend im CoventryPilot (2016)
They're playing the Coventry tonight.Die spielen heute im CoventryPilot (2016)
Coventry, Bath, Plymouth, London.Coventry, Bath, Plymouth, London. Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1942)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคเวนทรี[n. prop.] (Khōwēnthrī) EN: Coventry   FR: Coventry

CMU English Pronouncing Dictionary
COVENTRY    K AH1 V AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Coventry    (n) kˈɒvntriː (k o1 v n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考文垂[Kǎo wén chuí, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ, ] Coventry (UK), #129,620 [Add to Longdo]
考文垂市[Kǎo wén chuí shì, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ ㄕˋ, ] Coventry (UK), #279,911 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top