Search result for

azur

(48 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -azur-, *azur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
azure[N] ฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky blue color
azure[ADJ] สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า, Syn. sky-blue, pale ble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ,ดนตรีประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
azure(n,adj) สีฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
azuriteอะซูไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์
แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the other side looks like leaded paint. With what could be azurite.แต่อีกด้านหนึ่ง ดูเหมือนเป็นแม่สี Dude, Where's My Groom? (2009)
With the azurite.ด้วยอะซูริค Dude, Where's My Groom? (2009)
The apartment's flag is a gold lion rampant on a field of azure.ธงของอพาร์ตเมนต์เป็นรูปสิงโตทอง ยืนสองขาบนพื้นสีฟ้า The Staircase Implementation (2010)
Azure..."กรมท่า... Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāp khā hūa khīo) EN: Blue-tailed Bee-eater   FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nøi Saibīrīa) EN: Siberian Blue Robin   FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกแต้วแล้วลาย[n. exp.] (nok taēolaēo lāi) EN: Banded Pitta   FR: Brève azurine [f] ; Brève flammée [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi sī nāmngoen) EN: Blue Nuthatch   FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AZURA    AH0 Z UH1 R AH0
AZURE    AE1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
azure    (n) (a1 zh @ r)
azures    (n) (a1 zh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Azursultanshuhn {n} [ornith.]Azure Gallinule [Add to Longdo]
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher [Add to Longdo]
Azurroller {m} [ornith.]Azure Roller [Add to Longdo]
Azurbreitrachen {n} [ornith.]Magnificent Green Broadbill [Add to Longdo]
Azurkotinga [ornith.]Lovely Cotinga [Add to Longdo]
Azurraupenfänger {m} [ornith.]African Blue Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Azurschnäpper {m} [ornith.]Philippine Verditer Flycatcher [Add to Longdo]
Azurnaschvogel {m} [ornith.]Shining Honeycreeper [Add to Longdo]
Azurbischof [ornith.]Blue Grosbeak [Add to Longdo]
Azurkopftangare {f} [ornith.]Blue-necked Tanager [Add to Longdo]
Azurblaurabe {m} [ornith.]Azure Jay [Add to Longdo]
Azur-Demoiselle {f} (Chrysiptera hemicyanea) [zool.]yellowtail damsel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
なずらえ歌;準え歌[なずらえうた, nazuraeuta] (n) (See 六義・2) allusive form (of waka) [Add to Longdo]
まずる[, mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[, akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle [Add to Longdo]
クロスワードパズル[, kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle [Add to Longdo]
シノワズリー[, shinowazuri-] (n) chinoiserie (fre [Add to Longdo]
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[, jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天蓝色[tiān lán sè, ㄊㄧㄢ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] azure [Add to Longdo]
石青[shí qīng, ㄕˊ ㄑㄧㄥ, ] azurite; copper azurite 2CuCO3-Cu(OH)2; azure blue [Add to Longdo]
蔚蓝[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] azure; sky blue [Add to Longdo]
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  azur [azyr]
     sky blue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top