ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapacity

IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapacity-, *incapacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapacity(n) การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will confess your genetic incapacity to rule and you will return the title to its natural heir.คุณจะสารภาพความสามารถทางพันธุกรรม ของคุณที่จะปกครอง และคุณจะกลับมาชื่อ ทายาทตามธรรมชาติของมัน Jupiter Ascending (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCAPACITY IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapacity (n) ˌɪnkəpˈæsɪtiː (i2 n k @ p a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失格[しっかく, shikkaku] (n, vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) #10,340 [Add to Longdo]
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapacity \In`ca*pac"i*ty\, n.; pl. {Incapacities}. [Cf. F.
   incapacit['e].]
   [1913 Webster]
   1. Lack of capacity; lack of physical or intellectual power;
    inability.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Lack of legal ability or competency to do, give,
    transmit, or receive something; inability;
    disqualification; as, the inacapacity of minors to make
    binding contracts, etc.
 
   Syn: Inability; incapability; incompetency; unfitness;
     disqualification; disability.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incapacity
   n 1: lack of intellectual power [ant: {capacity}, {mental
      ability}]
   2: lack of physical or natural qualifications [ant: {capacity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top