ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immorality

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immorality-, *immorality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immorality(n) การผิดศีลธรรม, See also: การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. sin, vice, wickedness, Ant. morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
immorality(n) ความเลวทราม, ความผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว Pizza Box (2013)
I can say with some certainty that he recognized the severe immorality of it.บางทีประสบการณ์โดยตรงของเขา จะถูกจัดอยู่ในนิสัยคุยโอ้อวดของเขา ในตอนร่างเอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์ The Midnight Ride (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immoralityThe time has come for mankind to put an end to the madness and immorality of the arms race.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผิดศีลธรรม[kān phit sīntham =phit sīlatham] (n, exp) EN: immorality

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
immorality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immorality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsittlichkeit { f } | Unsittlichkeiten { pl }immorality | immoralities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] (adj-na, n, adj-no) adultery; immorality; impropriety; (P) #10,522 [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na, n, adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
破倫[はりん, harin] (n) immorality; incest [Add to Longdo]
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n, adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不行状[ふぎょうじょう, fugyoujou] (adj-na, n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不行跡[ふぎょうせき, fugyouseki] (n) misconduct; profligacy; immorality [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]
不道徳[ふどうとく, fudoutoku] (adj-na, n) immorality; iniquity; impropriety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immorality \Im`mo*ral"i*ty\, n.; pl. {Immoralities}. [Cf. F.
   immoralit['e].]
   1. The state or quality of being immoral; vice.
    [1913 Webster]
 
       The root of all immorality.      --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. An immoral act or practice.
    [1913 Webster]
 
       Luxury and sloth and then a great drove of heresies
       and immoralities broke loose among them. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immorality
   n 1: the quality of not being in accord with standards of right
      or good conduct; "the immorality of basing the defense of
      the West on the threat of mutual assured destruction" [ant:
      {morality}]
   2: morally objectionable behavior [syn: {evil}, {immorality},
     {wickedness}, {iniquity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top