ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duff

D AH1 F   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duff-, *duff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duff[SL] ก้น, See also: สะโพก

English-Thai: Nontri Dictionary
duff(n) ขนมพุดดิ้งแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And over here, we have Sir Cosmo and Lucile, Lady Duff-Gordon.นั่นเซอร์คอสโม่ ลูซิลกับเลดี้ ดัฟกอร์ดอน Titanic (1997)
Duffs and tops and skulls.ขุดดินเอย ตีท็อปเอย ทีแช็งค์เอย The Legend of Bagger Vance (2000)
Duffy, can you move over?ดั๊ฟฟี่ เขยิบตูดหน่อยดิ? 11:14 (2003)
Duffy, come on!ดั๊ฟฟี่ มาเร็ว! 11:14 (2003)
Hey, Duff.อ้าว ดั๊ฟ. 11:14 (2003)
Duff, I cashed out already.โห่ย ดั๊ฟ ชั้นปิดเก๊ะแล้วนะ... 11:14 (2003)
Duffy, no.ดั๊ฟฟี่, อย่านะ. 11:14 (2003)
No, I'm serious, Duffy.ไม่, ชั้นซีเรียส ดั๊ฟฟี่. 11:14 (2003)
Duffy?ดั๊ฟฟี่? 11:14 (2003)
Duffy, you have to do this.ดั๊ฟฟี่, แกต้องทำได้น่า. 11:14 (2003)
Calm down, Duff.ใจเย็นๆ ดั๊ฟ 11:14 (2003)
Duffy just drove by and saw us.ดั๊ฟฟี่เพิ่งจะขับรถไปแล้วก็เห็นชั้น. 11:14 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duffBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
duffI can't find my duffel bag.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa phai lāi thammadā) EN: Common Duffer   
ถุงทะเล[n. exp.] (thung thalē) EN: duffel bag   FR: sac de plage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUFF    D AH1 F
DUFFY    D AH1 F IY0
DUFFUS    D AH1 F AH0 S
DUFFIE    D AH1 F IY0
DUFFEY    D AH1 F IY0
DUFFER    D AH1 F ER0
DUFFEL    D AH1 F AH0 L
DUFFEK    D AH1 F IH0 K
DUFFEE    D AH1 F IY0
DUFFIN    D AH1 F IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duffel    (n) dˈʌfl (d uh1 f l)
duffer    (n) dˈʌfər (d uh1 f @ r)
duffle    (n) dˈʌfl (d uh1 f l)
duffers    (n) dˈʌfəz (d uh1 f @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッファー[, daffa-] (n) duffer [Add to Longdo]
ダッフル[, daffuru] (n) duffel; duffle [Add to Longdo]
ダッフルコート[, daffuruko-to] (n) duffle coat [Add to Longdo]
ダッフルバッグ[, daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]
ダファー[, dafa-] (n) duffer [Add to Longdo]
雑嚢[ざつのう, zatsunou] (n) duffel bag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duff \Duff\ (d[u^]f), v. t. [imp. & p. p. {Duffed}; p. pr. & vb.
   n. {Duffing}.] [Etym. uncertain.] [Colloq. or Slang]
   1. To treat or manipulate so as to give a specious appearance
    to; to fake; hence, to cheat.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. In Australia, to alter the brands on (cattle, horses,
    etc.); to steal (cattle, etc.), and alter their brands.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duff \Duff\ (d[u^]f), n. [From OE. dagh. [root]67. See {Dough}.]
   1. Dough or paste. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. A stiff flour pudding, boiled in a bag; -- a term used
    especially by seamen; as, plum duff.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duff \Duff\ (d[u^]f), n.
   the buttocks; as, get off your duff and get to work. [slang]
 
   Syn: rump; ass. []

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duff
   n 1: a stiff flour pudding steamed or boiled usually and
      containing e.g. currants and raisins and citron [syn:
      {duff}, {plum duff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top