ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duffle

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duffle-, *duffle*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finish prepping the AKs, put 'em in the duffle,จัดเตรียมปืนอาก้าเสร็จแล้ว เอามันใส่ไว้ในถุง Fun Town (2008)
If you could lend me a fiver. I seem to have left my purse in my duffleและมันคงไม่หนักหนาสาหัสกับคุณนัก Social Psychology (2009)
And my duffle in the boot of my lorry, so-- - Oh.ที่จะให้ผมยืมเงินซักนิดหน่อย Social Psychology (2009)
What were those things? - Dufflepuds.พวกนั้นคืออะไร ดัฟเฟิลพัด The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Before he unzipped his ready duffle bag.ก่อนที่เขาจะทันได้รูดซิปถุงยังชีพของเขาเสียด้วยซ้ำ Monsters in the End (2011)
I-I got a glimpse inside their--their duffle bag.ผมเหลือบไปมองด้านใน กระเป๋าของพวกมัน Cops & Robbers (2011)
Hey, listen, we get anything out of that duffle bag we pulled off the plane?เฮ้! มีอะไรในถุงที่เรา เอาลงมาจากบน เครื่องบินบ้างไหม? Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Where's your duffle bag?กระเป๋ากระสุนล่ะ? Deadpool (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duffle    (n) dˈʌfl (d uh1 f l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッフル[, daffuru] (n) duffel; duffle [Add to Longdo]
ダッフルコート[, daffuruko-to] (n) duffle coat [Add to Longdo]
ダッフルバッグ[, daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffel \Duf"fel\, n. [D. duffel, from Duffel, a town not far
   from Antwerp.]
   1. A kind of coarse woolen cloth, having a thick nap or
    frieze. [Written also {duffle}.]
    [1913 Webster]
 
       Good duffel gray and flannel fine.  -- Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Outfit or suppplies, collectively; kit. [Colloq., U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffle \Duf"fle\, n.
   See {Duffel}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duffle
   n 1: a large cylindrical bag of heavy cloth; for carrying
      personal belongings [syn: {duffel bag}, {duffle bag},
      {duffel}, {duffle}]
   2: a coarse heavy woolen fabric [syn: {duffel}, {duffle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top