ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duffel

D AH1 F AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duffel-, *duffel*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Believe it or not, that duffel bag thing worked.เชื่อไหมล่ะ! กระเป๋านั่นมันได้ผลนะ! The Sweet Taste of Liberty (2005)
You guys are carrying a duffel bag.นายสองที่คนกำลังขนถุงผ้าอยู่น่ะ Wendigo (2005)
That's your duffel, right?นั่นถุงคุณใช่ไหม In the Valley of Elah (2007)
- Yeah, she just left in a real big hurry with two duffel bags stuffed full of T-shirts and some serious firepower.เห็น, เธอเพิ่งออกไป แบบรีบร้อนมากๆ พร้อมกับกระเป๋าเห่ยๆ 2 ใบ ที่เต็มไปด้วยเสื้อยืด กับอาวุธครบมือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
I see a duffel bag. JACK: Okay.ผมเจอกระเป๋า เยี่ยม Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
No one back there but my duffel bag.ไม่มีใครอยู่ข้างกลังหรอก มีแค่กระเป๋าของฉัน. Zombieland (2009)
They met with Alvarez and left with a duffel of heroin.พวกเขาไปพบกับอัลวาเรซและเดินออกมาพร้อมกับถุงเฮโรอีน The Culling (2009)
What's with the... what's with the duffel bag?เอากระเป๋า มาทำอะไร? Home (2010)
You know, just two junkies with a duffel bag full of cash.คุณรู้นะ แค่ขี้ยา 2 คน พร้อมหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยเงินสด Fly (2010)
- Got ammo? - In that duffel bag I dropped out there, and guns.มีกระสุนเปล่า มีอยู่ในกระเป๋าย่ามที่ฉันทิ้งไว้ข้างนอกนั่น Guts (2010)
'Cause I looked in your duffel bag.เพราะฉันค้นกระเป๋าเดินทางของนายแล้ว As You Were (2010)
He could get him out in a duffel bag.เขาอาจเอาศพออกมาโดยใช้ถุงทะเล Into the Woods (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duffelI can't find my duffel bag.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงทะเล[n. exp.] (thung thalē) EN: duffel bag   FR: sac de plage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUFFEL    D AH1 F AH0 L
DUFFELL    D AH1 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duffel    (n) dˈʌfl (d uh1 f l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッフル[, daffuru] (n) duffel; duffle [Add to Longdo]
ダッフルバッグ[, daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]
雑嚢[ざつのう, zatsunou] (n) duffel bag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffel \Duf"fel\, n. [D. duffel, from Duffel, a town not far
   from Antwerp.]
   1. A kind of coarse woolen cloth, having a thick nap or
    frieze. [Written also {duffle}.]
    [1913 Webster]
 
       Good duffel gray and flannel fine.  -- Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Outfit or suppplies, collectively; kit. [Colloq., U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duffel
   n 1: a large cylindrical bag of heavy cloth; for carrying
      personal belongings [syn: {duffel bag}, {duffle bag},
      {duffel}, {duffle}]
   2: a coarse heavy woolen fabric [syn: {duffel}, {duffle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top